SV. ALFONS MARIA DE LIGUORI
VZNEŠENOSTI PANNY MARIE
VĚNOVÁNÍ - PROHLÁŠENÍ SPISOVATELE - UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE - ÚVOD

Vznešenosti Panny Marie   [03]
............................................................................................................................................................................................

VĚNOVÁNÍ JEŽÍŠI A MARII

Můj nejlaskavější Vykupiteli, Pane Ježíši Kriste! Já, tvůj ubohý služebník, vím, že ti působí radost ten, kdo se snaží oslavovat tvoji Nejsvětější Matku, kterou tolik miluješ a které tolik přeješ, aby byla ode všech milována a ctěna. Proto jsem pojal úmysl vydat tuto knihu o jejích vznešenostech.

Nevím, komu ji vhodněji věnovat, než tobě, jemuž tolik záleží na slávě této Matky. Tobě ji tedy věnuji a svěřuji. Rač přijmout tento malinký důkaz lásky, kterou chovám k tobě a ke tvé milosrdné Matce. Chraň tuto knihu a všem, kdo ji budou číst, dej paprsky důvěry a plameny lásky k této neposkvrněné Panně, kterou jsi učinil nadějí a útočištěm všech vykoupených. A za odměnu za tuto ubohou práci, dej mi prosím takovou lásku k Marii, jakou jsem si přál roznítit tímto dílkem ve všech jeho čtenářích.

I k tobě se obracím, má nejsladší Paní a má Matko, Maria! Víš dobře, že jsem po Ježíši Kristu složil všechnu svoji naději ve věčnou spásu v tebe. Celé své štěstí, své obrácení, své povolání, zanechání světa a všechny ostatní milosti přijaté od Boha, všechny je uznávám za dar tvého prostřednictví. Ty také víš, že jsem se snažil vždy a všude, veřejně i soukromě, o tobě kázat a všem vštěpovat do srdce sladkou a požehnanou úctu k tobě, aby tě všichni milovali tak, jak zasluhuješ. Chci ti podat důkaz vděčnosti za tolik dobrodiní, která jsi mi prokázala. Doufám, že tak budu jednat až do posledního dechu života. Vidím však, že se již blíží konec mé pozemské pouti a odchod na věčnost pro pokročilý věk a pro mé chatrné zdraví. Proto jsem pojal úmysl zanechat světu před smrtí tuto knihu, aby po mně pokračovala v kázání a nadchla také jiné, aby hlásali tvé vznešenosti a velikou dobrotu, kterou ukazuješ svým ctitelům.

Doufám, má nejdražší Královno, že můj ubohý dar, i když je příliš neúměrný tvé zásluze, bude přece milý tvému předobrému srdci, poněvadž je to dar nejčistší lásky. Vztáhni tedy svou milostnou ruku, kterou jsi mne vytrhla ze světa a zachránila před peklem, přijmi tuto knihu a chraň ji jako svůj majetek.

Ať však ještě víš, že chci za tuto nepatrnou poctu také odměnu. Chci, abych tě ode dneška miloval více než doposud a aby každý, jemuž se dostane do rukou tato knížečka, byl rozohněn láskou k tobě, aby v něm rostla touha tebe milovat a budit lásku k tobě u jiných, aby se snažil celým srdcem a všemi silami hlásat a šířit tvé chvály a důvěru ve tvou přemocnou přímluvu. Tak doufám, tak se staň!

Tebe nejvroucněji milující, ač nejnižší sluha

Alfons de Liguori od Nejsvětějšího Vykupitele


zpět na titulní stranu