SV. ALFONS MARIA DE LIGUORI
VZNEŠENOSTI PANNY MARIE
A PROTO, ORODOVNICE NAŠE

Vznešenosti Panny Marie   [20]

A PROTO, ORODOVNICE NAŠE ............................................................................................................................................................................................


Maria je jako slitovná orodovnice právní obhájkyní i nejbídnějších

Pohnutek, proč máme milovat tuto laskavou Královnu, je tolik, že kdyby Marii velebil celý svět, kdyby o ní jednala všechna kázání, kdyby za ni obětovali život všichni lidé, bylo by to přece ještě málo v porovnání s úctou a vděčností, kterou jí dlužíme. Vždyť chová nejněžnější lásku ke všem lidem, i k nejubožejším hříšníkům, kteří k ní mají aspoň špetku úcty.

Ctih. Raymund Jordan,1 který se z pokory nazýval idiotem, tj. nevědomcem, říká: "Maria nedovede odepřít lásku tomu, kdo ji miluje, dokonce se neštítí sloužit tomu, kdo jí slouží. Je-li to hříšník, vynakládá všechnu moc své přímluvy, aby mu vyprosila u svého požehnaného Syna odpuštění. Její dobrota a milosrdenství jsou tak velké, že ani nejzvrhlejší člověk se nemá bát utéci se k jejím nohám, protože ona nikoho nezažene, kdo se na ni obrátí. Jako nejlaskavější Obhájkyně sama přednáší Bohu prosby svých služebníků, zvlášť když jsou jí podávány přímo. Neboť jako se nás zastává Syn u Otce, tak se nás Ona zastává u Syna. Dokonce neúnavně hájí u Otce i u Syna velké dílo naší spásy a vymáhá nám milosti, o které prosíme." Proto nazývá blah. Diviš Kartuzián2 Svatou Pannu zvláštním Útočištěm ztracených, Nadějí bídných a Obhájkyní všech hříšníků, kteří se jí svěřují do ochrany.

Kdyby však nějaký hříšník pochyboval ne o moci, ale o Mariině slitování, a kdyby se bál, že mu snad nechce pomoci pro tíži jeho vin, dodává mu mysli Konrád Saský:3 "Maria požívá u Syna veliké a jedinečné výsady, že může svými prosbami dosáhnout všeho, čeho chce. Co by nám byla platná její veliká moc, kdyby o nás nepečovala? Jen nepochybujme," končí, "buďme klidní a děkujme stále Pánu a jeho svaté Matce, protože jako má více moci než svatí, tak má i nesmírně více dobroty a péče o naše blaho jako naše Orodovnice." Sv. Germanos4 volá s jásotem: "Matko milosrdenství, kdopak má po Ježíši Kristu o nás a o naše blaho takovou starost - jako ty? Kdo se ujímá hříšníků a bojuje za jejich záchranu - jako ty? Tvoje ochrana, Maria, je mocnější a něžnější, než můžeme pochopit." - Celleský opat5 říká: "Všichni ostatní svatí mohou pomáhat svou ochranou více svým ctitelům než jiným; Matka Boží je však jako Královna všech také Orodovnicí za všechny a stará se o spásu všech."

Maria se stará o nás všechny, i o hříšníky; dokonce se honosí tím, že je nazývána právnicky Obhájkyní (advocata). Sama to zjevila ctih. Marii Villani:6 "Po názvu Matky Boží," řekla, "je mou největší ctí název "Obhájkyně hříšníků"." Blah. Amadeus7 říká, že naše Královna stojí neustále před Boží velebností a stále se nás zastává svými mocnými prosbami. A poněvadž zná v nebi dobře naše nesnáze a potřeby, nemůže nám odpírat soucit. Její mateřské srdce plné soucitu, něhy a dobroty myslí stále na to, jak nám pomoci a jak nás zachránit. Proto každého, i nejbídnějšího člověka, Richard od sv. Vavřince8 povzbuzuje, aby se svěřil do ochrany s důvěrou k této dobrotivé Orodovnici; může si být jistý, že bude vždy připravena mu pomoci. "Maria je vždy ochotná prosit za všechny," říká opat Bohumír.9

"Ó, jak účinně a dobrotivě," říká sv. Bernard,10 "projednává tato laskavá Obhájkyně dílo naší spásy!" Konrád Saský11 rozjímá, jak upřímně a usilovně za nás Maria stále prosí velebnost Boží, aby nám Pán odpustil hříchy, pomohl nám svou milostí, vysvobodil nás z nebezpečí, vytrhl nás ze soužení, a sám říká blahoslavené Panně: "Vyznáváme, že máme v nebi jedinou Pomocnici, totiž tebe!" Chce tím říci: Všichni svatí si ovšem přejí naši spásu a prosí za nás; ty však, Paní, jsi nám projevila z nebe tolik lásky a něhy a svými prosbami jsi nám získala tolik důkazů Božího milosrdenství, že jsme nuceni tě prohlásit za svou jedinou Obhájkyni na nebi, která nás v plném smyslu miluje a pečuje o naše blaho. - Kdo kdy pochopí, jak se nás stále u Boha starostlivě zastává? Sv. Germanos12 říká: "Nemůže se nasytit opatrováním nás, lidí." Jak krásná slova! Maria prosí vždycky, prosí znovu a znovu, jako by se nemohla nasytit modliteb za nás, aby nás svými prosbami ochránila a vymohla nám milosti. Tak veliký je její soucit s našimi ubohostmi, tak veliká je její láska k nám!

"Běda nám, hříšníkům, kdybychom neměli tuto vznešenou Orodovnici, která je tak mocná, tak soucitná a zároveň tak opatrná a moudrá, že její Syn nemůže odsoudit ty viníky, které ona hájí," tvrdí Richard od sv. Vavřince.13 Proto ji sv. Jan Geometra14 zdraví: "Buď zdráva, Směrnice práva, která rozhoduješ každou při!" Všechny pře, které zastává tato nejmoudřejší Obhájkyně, jsou vyhrány. Proto nazývá Konrád Saský15 Marii "moudrou Abígajil". Tato žena dovedla tak udobřit dojemnými prosbami krále Davida, rozhněvaného na jejího muže Nábala, že jí David sám žehnal a děkoval, neboť ho uchránila svým jemným jednáním před mstou proti Nábalovi [1 Sam 24,25]. Totéž dělá Maria neustále v nebi ve prospěch nesčetných hříšníků. Svými něžnými a moudrými prosbami umí tak obměkčit Boží spravedlnost, že Bůh sám jí žehná a téměř děkuje za to, že ho zadržela, aby neopouštěl a netrestal hříšníky, jak zasluhují.

"Aby nám mohl Věčný Otec prokázat co nejvíce milosrdenství, dal nám mimo našeho hlavního Přímluvce, Ježíše Krista, za Orodovnici u sebe Pannu Marii," říká sv. Bernard.16 Beze vší pochybnosti je Ježíš jediným Prostředníkem ze spravedlnosti mezi lidmi a Bohem, který nám na základě svých vlastních zásluh může a chce, jak slíbil, získat odpuštění a milosti Boží. Protože ale vidí v Ježíši Kristu jako Bohu božskou velebnost a děsí se jí, proto bylo potřebné dát nám jinou Orodovnici, k níž bychom šli s menším strachem a s větší důvěrou. Je jí Maria, nad niž nenajdeme orodovnici, která by měla větší moc u božské velebnosti a větší milosrdenství k nám. "Mariinu dobrotu by velice urazil," říká světec dále, "kdo by se bál přistoupit k nohám této nejdobrotivější Orodovnice, která v sobě nemá nic tvrdého a děsivého, ale je samá vlídnost, laskavost a dobrota. Pročítej si znovu a znovu všechny příběhy evangelia a najdeš-li v nich na Marii jediný rys drsnosti, pak se můžeš bát k ní přistoupit. To však nenajdeš, a proto se s radostí svěř do její ochrany, aby tě svou přímluvou zachránila."

Překrásná slova vkládá do úst hříšníkovi, který se svěřuje Marii, Vilém Pařížský:17 "Ó, Matko mého Boha, mé hříchy mě uvrhly do současné bídy, ale plný důvěry se obracím na tebe. A kdybys mě chtěla zahnat, připomenu ti, že jsi do jisté míry povinna mi pomoci. Vždyť celá Církev věřících tě nazývá a veřejně prohlašuje za Matku milosrdenství. Ty, Maria, získáváš u Boha vždycky vyslyšení, protože jsi mu tak drahá. Tys ještě nikomu neodepřela své velké slitování. Tvá nejsladší přívětivost nepohrdla ještě žádným hříšníkem, i kdyby byl sebehnusnější, když se ti svěřil do ochrany. Copak by se v tobě celá Církev mýlila? Cožpak by tě nadarmo nazývala svou Orodovnicí a Útočištěm ubohých? Pryč s takovou myšlenkou, že by ti mohly mé hříchy, ó, má Matko, zabránit ve vykonávání tvého vznešeného úřadu, který máš jako milosrdná Orodovnice a Prostřednice míru mezi lidmi a Bohem a po svém Synu jako jediná Naděje a bezpečné Útočiště nešťastných. Za všechnu svou milost a slávu, dokonce i za důstojnost Matky Boží, vděčíš, může-li se to tak říci, hříšníkům, protože kvůli nim tě Božské Slovo učinilo svou Matkou. Ty jsi Matka Boží, tys zrodila světu Pramen slitování; proto ať ode mne odstoupí domněnka, že bys mohla odepřít své milosrdenství některému nešťastníkovi, který se svěřuje do tvé ochrany. Protože je tedy tvým úřadem, Maria, abys zprostředkovala smír mezi Bohem a lidmi, rozpomeň se na mne pro svou velikou slitovnost, která je větší než všechny mé hříchy."

"Potěšte se tedy, malomyslní," říkám vám s Paciuchellim,18 "vydechněte a dodejte si mysli, ubozí hříšníci! Tato vznešená Panna, která je Matkou vašeho Soudce a Boha, je Obhájkyní lidského pokolení, obhájkyní, schopnou vymoci na Bohu vše, co chce; přemocnou obhájkyní, která ho dovede všemi prostředky usmířit; obhájkyní všeobecnou, která všechny přijímá a nikomu neodpírá ochranu."19

Modlitba

Ó, vznešená Matko mého Pána!
Uznávám, že bych právem zasloužil
za tolikaletou nevděčnost k Bohu a k tobě,
abys o mě přestala pečovat.
Vždyť nevděčník není hoden nových dobrodiní.
Já ale mám, Paní, vznešenou představu o tvé dobrotě.
Vím, že je mnohem větší nežli můj nevděk.
Pomáhej mi dále,
ubohému hříšníkovi, který v tebe doufá,
Útočiště hříšníků.
Ó, Matko milosrdenství,
podej mi ruku a pozvedni kleslého,
který tě prosí o slitování.

Ó, Maria,
buď mě zachraň nebo mi poraď,
na koho se mám obrátit,
kdo by mi mohl lépe pomoci, než ty!
Kde bych však našel soucitnější
a mocnější Orodovnici u Boha,
než jsi ty, jeho Matka?
Jako Spasitelova Matka
jsi dostala na starost záchranu hříšníků,
bylas tedy dána i mně pro mé spasení.
Ó, Maria,
zachraň toho,
který se svěřuje do tvé ochrany.
Já si tvou lásku nezasloužím,
ale tvoje touha po spáse ztracených
mi dává naději, že mne miluješ.
A jestliže mne ty miluješ,
jak bych zahynul?

Ó, má milovaná Matko,
spasím-li se s tvou pomocí, jak doufám,
nebudu k tobě již nikdy nevděčný.
Věčnými chvalozpěvy a láskou celé své duše
ti nahradím svou dřívější neuznalost
a splatím ti tvoji lásku ke mně.
V nebesích, kde kraluješ a
navěky budeš kralovat,
budu vždy šťastný opěvovat tvé milosrdenství
a budu věčně líbat tvé milosrdné ruce,
které mne tolikrát osvobodily od pekla,
když jsem si ho zasloužil za své hříchy.

Ó, Maria,
má Osvoboditelko, má Naděje,
Královno, Orodovnice,
má Matko, miluji tě,
miluji tě a věčně tě chci milovat.
Amen, amen

Tak doufám, tak se staň!
1 Contempl. de B. V., Prooem.
2 De dignitate et laudibus B. M. V., l. 2, art. 23.
3 Speculum B. M. V., lect. 6.
4 In aedes Deiparae… MG 98, 379-
5 Contempl. de B. V., Prooem.
6 Marchese OP., Vita della Serva di Dio S. Maria Villani OP., Napoli 1674.
7 De Maria Virginae Matre, hom. 8. ML 188, 1343.
8 De laud. B. M. V., l. 2, c. 1, n. 7.
9 In omni festiv. B. M. Matris Dom. ML 157, 268.
10 In Assumpt. B. M. V., s. 1, n. 1. ML 183, 415.
11 Speculum B. M. V., lect. 6.
12 In encaenia aedis… MG 98, 380.
13 De laud. B. M. V., l. 2, c. 1, n. 18.
14 Hymni in S. Deiparam, hymn. 4. MG 106, 866.
15 Speculum B. M. V., lect. 8.
16 Sermo in Signum magnum, n. 1.2. ML 183, 429.
17 Rhetorica divina, c. 18.
18 Sv. Alfons uvádí sv. Tomáše z Villanovy, In rogationibus concio, ale uvedená slova jsou vlastní Paciuchellimu, který sv. Tomáše z Vil-lanovy cituje.
19 Caesarius z Heisterbachu, Dialogus miraculorum, dist. 7, c. 34, vypráví: Sestra Betrice, vrátná kláštera ve Fontevrault, utekla s milencem, ale před odchodem odevzdala klíče Matce Boží. Po patnácti letech nestoudného života se dozvěděla, že v klášteře je stále velmi svatě žijící sestra Beatrice. Když se tam vypravila, poznala, že Matka Boží vzala na sebe její podobu a zastupovala ji co nejlépe v jejím úřadě. Pravá Beatrice pak konala přísné pokání. Česky tento námět zpracoval Julius Zeyer v legendě "Sestra Paskalina".zpět na titulní stranu