SV. ALFONS MARIA DE LIGUORI
VZNEŠENOSTI PANNY MARIE - ČÁST I.
Ó, PŘESLADKÁ PANNO MARIA!

Vznešenosti Panny Marie   [28]

Ó, PŘESLADKÁ PANNO MARIA! ............................................................................................................................................................................................


Velmi vroucí modlitby některých světců k Matce Boží

Připojuji těchto několik modliteb, nejen aby je čtenáři užívali, ale také aby poznali, jak vysoké mínění měli světci o Mariině moci a milosrdenství a jak důvěřovali v její ochranu.

1. Modlitba sv. Efréma1

  Ó, neposkvrněná a dokonale čistá Panno Maria, Matko Boží, Královno všeho tvorstva, naše nejdobrotivější Paní! Ty jsi vyvýšená nad všechny světce, ty jediná jsi naděje patriarchů a radost svatých. Tys nás usmířila s Bohem. Ty jediná jsi obhájkyně hříšníků, bezpečný přístav všech trosečníků. Ty jsi útěcha světa, výkupné zajatých, radost nemocných, potěšení zarmoucených, útočiště a spása celého světa.

  Ó, vznešená Kněžno, Matko Boží, přikryj nás křídly svého milosrdenství a slituj se nad námi! Nemáme jinou naději než tebe, Panno nejčistší! Svěřili jsme se tobě a zasvětili se tvé službě. Protože nosíme jméno tvých služebníků, nedopusť, aby nás Satan strhl do pekla.

  Ó, neposkvrněná Panno, jsme pod tvou ochranou. Proto se obracíme jen k tobě. Prosíme tě, nedopusť, aby nás tvůj Syn, rozhněvaný našimi hříchy, vydal do ďáblovy moci.

  Ó, Milostiplná, osviť můj rozum, rozvaž můj jazyk, aby pěl tvé chvály a především pozdravení andělské, tebe tak důstojné. Zdravím tebe, míre, radosti, spáso a útěcho celého světa. Zdravím tě, největší zázraku světa, ráji blaženosti, bezpečný přístave všech ohrožených, studno milostí, prostřednice mezi Bohem a lidmi.

2. Modlitba sv. Bernarda2

  Pozvedáme své oči k tobě, Královno světa! Máme se objevit před Soudcem, a spáchali jsme tolik hříchů. Kdo ho usmíří? Nikdo to nedovede lépe než ty, ó, svatá Paní, která jsi ho tolik milovala a tak něžně byla od něho milována. Matko milosrdenství, otevři své srdce a přijmi naše povzdechy a naše prosby. Svěřujeme se pod tvou ochranu. Usmiř hněv svého Syna a vrať nám jeho milost. Ty se nehrozíš ani nejodpornějšího hříšníka. Nepohrdáš jím, pokud k tobě lká a zkroušeně žádá o tvou přímluvu. Svou milosrdnou rukou ho zachraňuješ před zoufalstvím, oživuješ v něm naději, posiluješ ho a nespouštíš ho z očí, dokud ho neusmíříš s jeho Soudcem.

  Jsi jediná žena, v níž Spasitel nalezl odpočinutí a v níž složil všechny své nesmírné poklady. Proto ctí celý vesmír, ó, má svatá Paní, tvé čisté lůno jako chrám Boží, v němž se začalo spasení světa. V něm nastalo usmíření Boha s lidstvem. Jsi zahrada zavřená, vznešená Matko Boží, do níž nesáhla hříšná ruka, aby ji oloupila o její květy. Jsi krásná zahrada, do které Bůh zasázel všechny květiny, zdobící Církev, zvláště fialku pokory, lilii čistoty a růži lásky. Ke komu tě máme přirovnat, ó, Matko milosti a krásy? Ty jsi Boží ráj. Z tebe vytryskl pramen vody živé, svlažující celou zemi. Ó, kolik dobrodiní jsi prokázala světu tím, žes byla hodnou stát se tak spasitelným stavidlem milosti!

  O tobě jsou řečena slova: "Kdo je ta, jež jak Jitřenka shlíží, krásná jako Luna, čistá jako žhoucí Slunce?" [Pís 6,10] Tys tedy přišla na svět, Maria, jako zářící zora; světlem své svatosti jsi předešla východ Slunce spravedlnosti. Den, kdy jsi přišla na svět, smíme právem nazvat dnem spásy a dnem milosti. Jsi krásná jako měsíc, neboť jako není jiná oběžnice podobnější slunci, tak není bytost podobnější Bohu víc, než jsi ty. Měsíc ozařuje noc přijatým světlem od slunce a ty osvěcuješ naše temnoty září svých ctností. Ty jsi však krásnější než měsíc, neboť na tobě není ani skvrna ani stín. Jsi jasná jako Slunce, mám na mysli božské Slunce, které stvořilo slunce na nebi. Toto Slunce - Ježíš - zářilo nad všechny muže a tys zářila nad všechny ženy. Ó, sladká, vznešená, nade vše láskyhodná Maria! Tvé jméno nelze vyslovit, abys nezapalovala srdce svou láskou. Kdo tě miluje, nemůže na tebe pomyslet, aby k tobě nezahořel větší láskou.

  Ó, svatá Paní, pojď na pomoc naší slabosti! Kdo může u našeho Pána lépe orodovat než ty, která přebýváš v jeho nejsladší, nejdůvěrnější blízkosti? Mluv tedy, mluv, Paní, neboť tvůj Syn na tvé slovo čeká a udělí ti vše, o co ho poprosíš!

3. Modlitba sv. Germana3

  Má jediná Paní, moje jediná útěcho, kterou mi Bůh popřává, jediná nebeská roso, která mírníš mé bolesti, světlo mé duše, když ji obklopí temnoty, vůdkyně na mých cestách, moje sílo v mých slabostech, můj poklade v mé chudobě, můj léku na mé rány, má útěcho pro mé slzy, slituj se nade mnou, jak náleží Matce Boha, který tak vroucně miluje lidi. Popřej mi, o co tě prosím, naše obrano a radosti! Učiň, abych byl hodný s tebou požívat nesmírnou blaženost, kterou ty požíváš v nebesích.

  Učiň, má Paní, mé útočiště, můj živote, má pomoci, má obrano, má sílo, má radosti, má naděje, abych se dostal k tobě do nebe. Vím, že když budeš chtít, můžeš mi to jako Matka Boží vymoci. - Ó, Maria, ty máš všechnu moc, abys hříšníky zachránila, a nepotřebuješ pomocníka, protože jsi Matka pravého Života.

4. Modlitba celleského opata Raymunda Jordana4

  Táhni mne k sobě, Panno Maria, abych běžel po vůni tvých ctností. Táhni mne, neboť mě zdržuje břemeno mých hříchů a zloba mých nepřátel. Jako nikdo nemůže přijít k tvému Synovi, jestliže ho nepřitáhne Věčný Otec, tak se osměluji říci, že nikdo nepřijde k němu, jestliže ty ho nepřitáhneš svými svatými prosbami. Ty učíš pravou moudrost, vyprošuješ milost hříšníkům jako jejich Obhájkyně, slibuješ věčnou slávu svým ctitelům jako strážkyně pokladu milostí.

  Tys nalezla milost u Boha, nejsladší Panno, protože jsi byla uchráněna dědičné viny, byla plná Ducha Svatého a počala Božího Syna. Všechny tyto milosti jsi neobdržela, nejpokornější Maria, jen pro sebe, ale také pro nás, abys nám mohla pomáhat ve všech našich potřebách. A také to činíš. Pomáháš spravedlivým, když je zachováváš v milosti Boží, pomáháš i hříšníkům, když je uvádíš k Božímu milosrdenství; pomáháš umírajícím, když je chráníš před nástrahami Satana, a staráš se o ně i po smrti, když přijímáš jejich duše a když je uvádíš do království blažených.

5. Modlitba sv. Metoda5

  Tvé jméno, Matko Boží, oplývá vší milostí a vším Božím požehnáním. Obsáhla jsi toho, který je neobsáhlý, a živila jsi toho, který sám všechno živí. Ten, který naplňuje nebe a zemi a je Pánem všeho, se uvolil potřebovat tebe, když od tebe přijímal tělo, které dříve neměl. Raduj se, Matko a Služebnice Boží! Raduj se, raduj, neboť tvým dlužníkem je ten, který dává bytí všem tvorům. My všichni jsme dlužníci Boží, ale Bůh je dlužníkem tvým. Proto máš, Nejsvětější Matko Boží, víc dobroty a víc lásky než všichni ostatní svatí a přede všemi máš v nebi přístup k Bohu jako jeho Matka. My, kteří velebíme tvé vznešenosti a víme, jak velká je tvá dobrota, tě prosíme, aby ses rozpomněla na nás a na naši bídu.

6. Modlitba sv. Jana z Damašku6

  Zdravím tě, ó, Maria, jsi naděje křesťanů. Přijmi zkroušenou prosbu hříšníka, který tě něžně miluje, hluboce tě ctí a v tebe skládá celou naději na své spasení. Tys mi dala život, tys mi vrátila milost svého Syna, jsi jistou zárukou mé spásy. Prosím tě, zbav mě tíže mých hříchů, rozptyl temnoty mé mysli, vypuď z mého srdce všechny pozemské náklonnosti, přemož pokušení mých nepřátel a veď můj život tak, abych mohl dosáhnout s tvou pomocí a pod tvým vedením blaženosti v nebesích.

7. Modlitba sv. Ondřeje Krétského7

  Zdravím tě, milosti plná, Pán s tebou! Zdravím tě, příčino naší radosti! Tvou zásluhou byl již odvolán rozsudek našeho zavržení a změněn na požehnání. Zdravím tě, chráme Boží slávy, posvátný příbytku Krále králů. Jsi usmířením Boha s lidmi. Zdravím tě, Matko naší radosti. Jsi vpravdě požehnaná, poněvadž ty jediná jsi ze všech žen byla shledána hodnou stát se Matkou svého Stvořitele. Všechny národy tě za to blahoslaví.

  Ó, Maria, když skládám svou naději v tebe, budu spasen; když budu pod tvou ochranou, nemusím se ničeho bát, protože být tvým ctitelem znamená mít jistou zbraň spásy, neboť Bůh poskytuje úctu k tobě jen těm, které chce spasit.

  Ó, Matko milosrdenství, usmiř svého Syna! Když jsi žila na světě, zaujímala jsi jen skrovné místo, nyní jsi však vyvýšena nad nebesa a celý svět k tobě vzhlíží jako k všeobecné slitovnici všech národů. Prosíme tě tedy, Svatá Panno, věnuj nám pomoc svých modliteb u Boha. Tvá přímluva je nám dražší a vzácnější než všechny poklady země. Tvá přímluva nám usmiřuje Boha rozhněvaného kvůli našim hříchům a vymáhá nám nesmírnou hojnost milostí, odpuštění hříchů a sílu ke konání ctností. Tvá přímluva zadržuje naše nepřátele, maří jejich plány a drtí jejich úsilí.

8. Modlitba sv. Ildefonsa8

  Přicházím k tobě, Matko Boží, a prosím tě, abys mi vymohla odpuštění mých hříchů. Učiň, abych byl zproštěn všech vin svého života. Prosím tě, uděl mi milost, abych byl láskou spojen s tvým Synem a s tebou, s tvým Synem jako se svým Bohem a s tebou jako s Matkou svého Boha.

9. Modlitba Atanášova9

  Vyslechni, Nejsvětější Panno, naše prosby a rozpomeň se na nás! Obdaruj nás ze svého bohatství, z hojnosti milostí, kterými oplýváš. Archanděl tě zdraví a nazývá tě milostí plnou. Všechna pokolení tě nazývají blahoslavenou. Všechny nebeské kúry ti žehnají. A my, pozemšťané, také k tobě voláme: Buď pozdravena, milostí plná, Pán s tebou! Pros za nás, Matko Boží, naše Paní a naše Královno!

10. Modlitba Eadmerova10

  Kvůli milosti, že tě Bůh tak povýšil a svou mocí ti učinil všechno možným, tě prosíme, Nejsvětější Paní, plná milostí, o účast na tvé slávě. Paní nejsoucitnější, zjednej nám dobro, pro které se Bůh uvolil stát člověkem v tvém čistém životě. Nezdráhej se nás vyslyšet. Když se uvolíš prosit svého Syna, hned tě vyslyší. Stačí, že chceš naše spasení; pak už není možné, abychom se minuli svou spásou. Kdo by ale mohl zmenšit tvé milosrdenství? Když nebudeš mít s námi soucit ty, Matko milosrdenství, co s námi bude, až nás přijde soudit tvůj Syn?

  Pomoz nám tedy, nejlaskavější Paní, a nehleď na množství našich hříchů! Pamatuj neustále, že náš Stvořitel od tebe přijal lidské tělo, ne, aby hříšníky zavrhl, ale aby je spasil. Kdyby ses stala Matkou Boží jen k svému prospěchu, pak by se mohlo říci, že ti málo záleží na naší spáse nebo na našem zavržení. Bůh se však oděl tvým tělem pro spásu tvou i pro spásu všech lidí. Co by nám byla platná tvoje moc a tvoje sláva, kdybys nám nepopřála účast na své blaženosti? Pomoz nám a chraň nás! Vzpomeň, jak potřebujeme tvoji pomoc! Svěřujeme se ti do ochrany; nedej nám zahynout, ale učiň, ať věčně sloužíme tvému Synovi Ježíši Kristu a ať ho milujeme.

11. Modlitba mnicha Mikuláše11

  Svatá Panno, Matko Boží, pomoz těm, kdo tě vzývají o pomoc. Obrať se k nám se svou mocí, neboť ten, který má všechnu moc, tě učinil všemohoucí na nebi i na zemi. Pro tebe není nic nemožné. Ty dovedeš v zoufalcích probudit naději ve spasení. Čím jsi mocnější, tím musíš být milosrdnější.

  Obrať se k nám z lásky! Vím, má Paní, že jsi samá dobrota a že nás miluješ láskou, která se nedá předstihnout žádnou jinou láskou. Jak často mírníš hněv našeho Soudce, když nás chce již trestat! Všechny poklady Božího milosrdenství jsou ve tvých rukou. Ó, neustaň nám udělovat dobrodiní; vždyť neustále hledáš příležitost, jak bys zachránila všechny ubohé a udělila jim všem své milosrdenství. Tvoje sláva vzroste, když tvou mocí získají kajícníci odpuštění a po odpuštění nebe. Obrať se tedy k nám, abychom tě mohli jednou spatřit v nebesích, neboť největší naší slávou je mimo Boha vidět a milovat tebe a žít pod tvou ochranou. Ó, vyslyš nás, neboť tvůj Syn tě chce poctít tím, že ti neodepře nic, o co ho prosíš.

12. Modlitba pařížského biskupa Viléma12

  Ó, Matko Boží, obracím se k tobě a zapřísahám tě, nezapuzuj mě od sebe, neboť celá Církev tě nazývá a velebí jako Matku milosrdenství. Ty jsi Bohu tak drahá, že tě vždycky vyslyší. Tys nikdy nikomu neodepřela svou mateřskou lásku. Tvá nejlaskavější dobrota nepohrdla nikdy žádným sebevětším hříšníkem, když se ti svěřoval do ochrany. Nebo že by tě nazývala Církev neprávem nebo marně svou Obhájkyní a Útočištěm ubohých? Ó, nikoli! Ať ti tedy mé viny nezabrání plnit tvůj velký úřad, kterým ses stala Orodovnicí a Prostřednicí míru, jedinou nadějí a nejbezpečnějším útočištěm ubohých. Nikdy se nesmí stát, aby Matka Boží, která zrodila k blahu celého světa Pramen milosrdenství, odepřela svůj soucit některému ubožákovi, který se na ni obrací. Tvůj úřad spočívá v tom, že zprostředkováváš mír mezi Bohem a lidmi. Ať tě tedy pohne k pomoci tvůj velký soucit, který je daleko větší než všechny moje viny!1 Sermo de SS. Dei Gen. Virg. Mariae laudibus.
2 Ad beatam Virg. Mariam sermo panegyr. ML 184, 1009-1014. Autorem této modlitby je podle Richarda od sv. Vavřince Egbert, opat v Schönau.
3 In Praesent. SS. Deiparae. MG 98, 318.319.
4 Contemplationes de B. Virgine, Prooem., p. 5, cont. 1.
5 De Sim. et Anna. MG 18, 371.
6 Hom. 1 in Nativ. B. V. M. MG 96, 678.679.
7 In Annunt. B. M. MG 97, 894.
8 De virginitate perp. S. Mariae. ML 96, 105.
9 Sermo in Annunt. MG 28, 938.939. Mezi podvrženými spisy sv. Atanáše.
10 Liber de excell. V. Mariae, c. 12. ML 159, 578-580.
11 Sermo 44 in Nativ. B. V. M. ML 144, 740. Mezi spisy sv. Petra Damiani.
12 Rhetorica divina, c. 18.zpět na titulní stranu