SV. ALFONS MARIA DE LIGUORI
VZNEŠENOSTI PANNY MARIE - ČÁST II.
III. O CTNOSTECH NEJBLAHOSLAVENĚJŠÍ PANNY MARIE - § 3

Vznešenosti Panny Marie   [47]

O LÁSCE PANNY MARIE K BLIŽNÍMU ............................................................................................................................................................................................

Láska k Bohu a láska k bližnímu je nám uložena tímtéž přikázáním: "A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra." [1 Jan 4,21] Sv. Tomáš1 to odůvodňuje tím, že kdo miluje Boha, miluje také vše, co miluje Bůh. Sv. Kateřina Janovská2 řekla jednou Spasiteli: "Pane, ty mi poroučíš, abych milovala bližního, a já nemohu milovat nikoho jiného než tebe." A Spasitel jí odpověděl: "Kdo miluje mne, miluje vše, co miluji já." Ale jako nebyl a nebude nikdo, kdo by Boha více miloval než Panna Maria, tak nebyl a nebude nikdo, kdo by miloval bližního více než ona. Kornelius a Lapide3 při výkladu slov Velepísně "Přenosný trůn si král zhotovil, král Šalomoun, ze stromů libanonských" [Pís 3,9] říká, že tímto trůnem bylo Mariino lůno, v němž přebývalo Vtělené Slovo a Matku naplnilo svou láskou, aby pomáhala každému, kdo se k ní obrátí o pomoc.

Dokud žila Panna Maria na zemi, milovala bližního tak, že bez prošení pomáhala nuzným, jako to učinila na svatbě v Káni. Slovy "Nemají víno" vysvětlila svému Synovi tíseň snoubenců a žádala na něm zázračné proměnění vody ve víno. - Jak spěchávala, když šlo o pomoc bližnímu. S chvátáním odešla na hory do Alžbětina domu, aby jí sloužila [Lk 1,39]. - Skvěleji nám však nemohla dokázat svoji velkou lásku, než když pro naši spásu obětovala svého Syna. "Tak Maria milovala svět," říká sv. Bonaventura,4 "že za něj vydala svého jediného Syna." A sv. Anselm5 ji velebí: "Ó, Požehnaná mezi všemi ženami, ty převyšuješ anděly čistotou a svaté milosrdenstvím." "Tato její láska k nám neustala," ujišťuje Konrád Saský,6 "ani nyní, kdy je na nebesích; jen ještě víc vzrostla, protože nyní vidí lépe lidskou bídu." Dále píše: "Mariino milosrdenství bylo veliké, pokud žila ve vyhnanství na zemi, nyní je však větší, kdy kraluje v nebesích." Anděl zjevil sv. Brigitě,7 že každý, kdo se modlí k blahoslavené Panně, dostane milost od její dobroty. Co by z nás bylo, kdyby za nás Maria neorodovala! Ježíš Kristus sám světici řekl: "Kdyby nebylo proseb mé Matky, nebylo by naděje na milosrdenství."

Blahoslavený, říká Rodička Boží, kdo mé učení slyší a následuje mne v lásce k bližnímu: "Blaze člověku, který mě poslouchá, bdí u mých dveří den ze dne a střeží veřeje mého vchodu." [Př 8,34] Sv. Řehoř Naziánský8 dosvědčuje, že přízeň Panny Marie si nejvíce zajistíme milosrdenstvím k bližnímu. A jako Spasitel rozkázal: "Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec" [Lk 6,36], tak také Panna Maria vybízí všechny své ctitele: Buďte milosrdní, jako je milosrdná vaše Matka. Je jisté, že Bůh a Panna Maria k nám budou tak milosrdní, jak my budeme milosrdní k bližním: "Dávejte a bude vám dáno. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám." [Lk 6,38] Sv. Jan Zlatoústý9 říkával: "Dávej chudému, a budeš mít za odměnu nebe." Podle sv. apoštola Pavla nás láska k bližnímu oblaží zde i na věčnosti: "zbožnost (milosrdná láska) je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí." [1 Tim 4,8] V knize Přísloví čteme: "Hospodinu půjčuje, kdo se smilovává nad nuzným." [Př 19,17] K tomu sv. Jan Zlatoústý10 podotýká: "Kdo pomáhá bližnímu, půjčuje Bohu." Jestliže tedy půjčujeme Bohu, Bůh je naším dlužníkem.

Modlitba

Ó, Matko milosrdenství,
ty jsi plná lásky ke všem;
vzpomeň na moji ubohost,
vždyť ji dobře znáš.
Svěř mě Bohu,
který ti nic neodepře.
Vyžádej mi milost,
abych tě následoval ve svaté lásce
jak k Bohu, tak k bližnímu.
Amen
1 Summa Theologiae II-II, q. 1, a. 3 ad 1.
2 Marabotto, Vita mirabile… di S. Caterina Fiesca… Padova 1743.
3 In Cant. cant. 3, 9.
4 In I sent. dist. 48, Dubia cca litt. Mag., dub. 4.
5 Or. 50. ML 159, 949.
6 Speculum B. V. M., lect. 10.
7 Revel., l. 3, c. 30.
8 Poem. Mor, XXX. MG 37, 909.
9 De eleemos. MG 49, 294. V originálu jmenován sv. Metod.
10 De poenit. MG 49, 333.zpět na titulní stranu