SV. ALFONS MARIA DE LIGUORI
VZNEŠENOSTI PANNY MARIE - ČÁST II.
III. O CTNOSTECH NEJBLAHOSLAVENĚJŠÍ PANNY MARIE - § 7

Vznešenosti Panny Marie   [51]

O CHUDOBĚ PANNY MARIE ............................................................................................................................................................................................

Aby nás předobrý Spasitel naučil pohrdat pozemskými statky, chtěl být zde na světě chudý. Sv. Pavel napsal: "Byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli." [2 Kor 8,9] Proto také vybízí Ježíš Kristus všechny, kdo ho chtějí následovat: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým; pak přijď a následuj mne." [Mt 19,21]

Nejsvětější Panna jistě napodobila jeho příklad jako nejdokonalejší žákyně. Sv. Petr Kanisius1 dokazuje, že Panna Maria mohla žít zcela pohodlně z dědictví po rodičích, ale zůstala raději chudou a ponechala si jen malý díl, vše ostatní darovala jako almužnu chrámu a chudým. Mnozí spisovatelé se domnívají,2 že Panna Maria složila také slib chudoby. Sama zjevila sv. Brigitě:3 "Již od počátku jsem ve svém srdci slíbila, že na světě nechci nikdy nic mít." Dary, které dostala od svatých Králů, měly jistě nemalou hodnotu; nicméně všechny je rozdala chudým, jak dosvědčuje sv. Antonín.4 Zlato, kterým ji Mudrcové hojně obdarovali, si nenechala pro sebe, ale dala je sv. Josefovi, aby ho rozdal chudým. Že opravdu tyto dary rozdala v nejkratším čase, můžeme usuzovat z toho, že v chrámu neobětovala beránka, oběť zámožných [Lv 12,6], ale dvě hrdličky nebo dvě holoubátka, oběť chudých [Lk 2,24]. "Co jsem měla, jsem darovala chudým," řekla sv. Brigitě,5 "pro sebe jsem si ponechala jen nejnutnější stravu a šatstvo."

Z lásky k chudobě se neodmítla zasnoubit s chudým řemeslníkem sv. Josefem a živit se prací svých rukou, ať předením nebo šitím, jak píše Bonaventura Baduarius.6 Sv. Brigita7 byla andělem ve zjevení poučena, že světské bohatství bylo v Mariiných očích blátem. Zkrátka, Maria žila vždy chudě a chudá zemřela, neboť nám není známo nic o tom, že by byla po sobě něco zanechala kromě dvojích chudých šatů, které darovala podle Metafrastovy a Nikeforovy8 zprávy dvěma ženám.

"Kdo miluje časné věci, se nikdy nestane svatým," říkával sv. Filip Neri. A sv. Terezie připojuje: "Kdo vyhledává pomíjející věci, spěje k věčnému zavržení." Naopak zase ctnost chudoby je podle jejích slov základem zahrnujícím v sobě všechny ostatní. Řekl jsem "ctnost chudoby", to znamená podle nauky sv. Bernarda,9 že nejenže jsme chudí, ale že také chudobu milujeme: "Ne chudoba, ale láska k chudobě je ctnost." Proto také Ježíš Kristus řekl: "Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské." [Mt 5,3] Blahoslavení jsou ti, kteří netouží po ničem jiném než po Bohu, neboť v Bohu naleznou všechno dobro. Ano, v chudobě najdou ráj na zemi právě tak jako sv. František z Assisi, který to vyslovil slovy: "Bůh můj a mé všecko." Uposlechněme výzvy sv. Augustina,10 který nás povzbuzuje: "Miluj toto jediné bohatství, v něm jsou všechna bohatství!" A se sv. Ignácem prosme Spasitele: "Daruj mi jen lásku k tobě a svou milost, a budu dost bohatý!" Bude-li nás někdy tížit chudoba, povzbuďme se myšlenkou Konráda Saského,11 že Ježíš a jeho Matka byli také chudí.

Modlitba

Ó, má Nejsvětější Matko,
oprávněně můžeš říci,
že náš Bůh byl všechna tvoje radost:
"A můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli."12
Na tomto světě jsi netoužila a nemilovala nic, než Boha.
Přitáhni mě k sobě, má Paní,
pomoz mi odumřít světu
a podle tvého příkladu milovat jen Toho,
který jediný si zaslouží, být milován
Amen
1 De Maria Virg. imcompar…, l. 1, c. 4.
2 Paravicino, Il vero figlio adottivo di Maria, Napoli 1700.
3 Revel., l. 1, c. 10.
4 Summa Theologiae, p. 4, tit. 15, c. 32.
5 Revel., l. 1, c. 10.
6 Medit. vitae Chr., c. 12.
7 Revel., Sermo angel., c. 13.
8 Metaphrastes, Or. de S. Maria. MG 115, 557; Nicephorus, Eccl. hist., l. 2, c. 21. MG 145, 810.
9 Epist. 100. ML 182, 235.
10 Manuale, c. 34. ML 40, 966. Mezi spisy sv. Augustina.
11 Speculum B. M. V., lect. 4.
12 [Lk 1,47]zpět na titulní stranu