SV. ALFONS MARIA DE LIGUORI
VZNEŠENOSTI PANNY MARIE - ČÁST II.
III. O CTNOSTECH NEJBLAHOSLAVENĚJŠÍ PANNY MARIE - § 9

Vznešenosti Panny Marie   [53]

O TRPĚLIVOSTI PANNY MARIE ............................................................................................................................................................................................

Země je místem zásluh, a proto se oprávněně nazývá slzavým údolím, protože jsme všichni vystaveni utrpení a trpělivostí si máme zajistit věčnou spásu svých duší, jak prohlásil již Spasitel: "Když vytrváte, získáte své životy." [Lk 21,19] Bůh nám dal blahoslavenou Pannu za vzor všech ctností, zvláště za vzor trpělivosti. Sv. František Saleský1 mezi jiným říká, že proto dal v Káni Ježíš Kristus Panně Marii na její prosbu téměř zamítavou odpověď: "Ženo, co mně a tobě?", aby nám ukázal vzornou trpělivost své Matky. Ale proč uvádět jednotlivosti? Celý Mariin život byl přece nepřetržitým cvičením v trpělivosti, jak to zjevil anděl sv. Brigitě:2 "Jako růže roste mezi trním, tak žila Nejsvětější Panna na tomto světě ve stálém trápení." Již soucit s utrpením Vykupitele by postačil, aby z ní učinil mučednici trpělivosti. Vhodně říká sv. Bernardin Sienský:3 "Ukřižovaná počala Ukřižovaného." Co vytrpěla na útěku a v Egyptě a po celý čas, kdy žila se svým Synem v nazaretském domku, o tom jsme již uvažovali, když jsme mluvili o jejích bolestech. - Jak vytrvalá a vznešená byla její trpělivost! Stačí si vzpomenout na její přítomnost u Ježíše umírajícího na Kalvárii: "U kříže stála jeho matka." [Jan 19,25] Právě touto svou trpělivostí se stala Panna Maria podle sv. Alberta Velikého4 naší Matkou, a zrodila nás k životu milosti.

Chceme-li být Mariinými dětmi, následujme ji v trpělivosti. "A co nás může více obohatit zásluhami v tomto životě a slávou v budoucím, ne-li trpělivé snášení utrpení?" ptá se sv. Cyprián.5 Slovo Hospodinovo k proroku Ozeášovi: "Proto oplotím tvou cestu trním" [Oz 2,8] platí podle sv. Řehoře Velikého6 vyvoleným. Jako plot z trní chrání vinici, tak Bůh ovíjí utrpením své služebníky, aby neulpěli na pozemských věcech. Sv. Cyprián7 proto usuzuje, že trpělivostí nás Bůh chrání před hříchem a peklem. Je to také trpělivost, která tvoří světce, neboť "trpělivost má dílo dokonalé" [Jak 1,4], když snáší jak kříže bezprostředně od Boha seslané, například nemoci a chudobu, tak i ty, které nám připravují lidé, například pronásledování a bezpráví. Sv. Jan viděl všechny světce s palmami - znakem mučednictví - v rukou: "Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, … palmové ratolesti v rukou." [Zj 7,9] To znamená, že všichni, kteří se v dospělém věku spasí, se musí stát mučedníky buď prolitím krve nebo trpělivostí. "Blaze nám," volá Řehoř Veliký,8 "i bez meče můžeme být mučedníky, jen když zachováme trpělivost," tj. jak vykládá sv. Bernard,9 když budeme snášet obtíže tohoto života trpělivě, s láskou a radostně. Ó, jak hojná odměna nám kyne v nebesích za každé utrpení, které jsme nesli pro Boha! Mějme stále na mysli apoštolovo povzbuzení: "Toto krátké a lehké soužení nám působí přenesmírnou váhu věčné slávy." [2 Kor 4,17] Velmi krásně se o tom vyslovuje sv. Terezie:10 "Kdo obejme kříž, ten ho necítí." A na jiném místě říká: "Když se někdo odhodlá trpět, již utrpení přetrpěl." Svíjíme-li se pod křížem, obracejme se na Marii. Církev svatá ji nazývá "Potěšením zarmoucených" a sv. Jan Damašský11 "Lékem pro všechny bolesti srdce".

Modlitba

Ó, má nejsladší Paní,
ty, i když nevinná,
jsi trpěla s tak hrdinnou trpělivostí,
a já, který zasluhuji peklo,
bych se měl utrpení lekat?
Má Matko, žádám tě dnes o milost,
ne, abych byl křížů zbaven,
ale abych je snášel trpělivě.
Pro svou lásku k Ježíši Kristu
mi vypros tuto milost.
Doufám, že mne vyslyšíš.
Amen
1 Sermon 43 pour le 2e dimanche apr. l´Epiph.
2 Revel., Sermo angel., c. 16.
3 Sermo 2 De consensu virginali, a. 2, c. 1.
4 Quaest. super Missus, q. 148.
5 Liber de bono pat. ML 4, 622.623.
6 Mor. in Job, l. 34, c. 2. ML 76, 719.
7 Liber de bono pat. ML 4, 634.635.
8 Hom. in Evang., l. 2, c. 35. ML 76, 1263.
9 Serm. de diversis, s. 16. ML 183, 582.
10 Conceptos del amor de Dios, c. 7.
11 Hom. 2 in Dorm. B. V. M. MG 96, 746.zpět na titulní stranu