SV. ALFONS MARIA DE LIGUORI
VZNEŠENOSTI PANNY MARIE - ČÁST IV.
IV. RŮZNÉ ZPŮSOBY POBOŽNOSTÍ K PANNĚ MARII

Vznešenosti Panny Marie   [54]

O POZDRAVENÍ ANDĚLSKÉM ............................................................................................................................................................................................

Andělského pozdravení si Panna Maria nesmírně váží. Jím se jí obnovuje radost, kterou zakusila, když jí sv. Gabriel zvěstoval, že se stane Matkou Boží. Zdravme ji často tímto poselstvím. "Zdravte ji," říká Tomáš Kempenský, "Pozdravem andělským, velmi ráda slyší jeho ohlas."1 Matka Boží sama sdělila sv. Mechtildě,2 že ji nikdo nemůže pozdravit lépe, než uctí-li ji pozdravem Zdrávas Maria. Kdo Pannu Marii zdraví, toho zdraví i ona. Sv. Bernard kdysi zaslechl z úst nejblahoslavenější Panny zcela zřetelně slova: "Ave, Bernarde - Buď zdráv, Bernarde!"3 "Pozdravení Mariino," říká Konrád Saský,4 "je provázeno pokaždé nějakou milostí." Richard od sv. Vavřince dodává:5 "Copak tomu, kdo přichází k Panně Marii se slovy Zdrávas Maria, může odepřít nějakou milost?" Sv. Gertrudě6 Panna Maria přislíbila, že jí pomůže tolikrát v hodině smrti, kolika Zdrávasy ji pozdraví. Alan a Rupe7 ujišťuje, že při slovech Zdrávas Maria se celé nebe raduje, peklo se chvěje a ďábel prchá. Totéž dosvědčuje z vlastní zkušenosti Tomáš Kempenský: kdysi se mu zjevil ďábel, ale za modlitby Zdrávas Maria zmizel.8

Uvedu zde několik příležitostí, kdy je možné se modlit Zdrávas Maria:

1. Ráno, když vstaneš, a večer, než se odebereš na lože, se pomodli vkleče třikrát Zdrávas Maria a ke každému Zdrávasu připoj tuto prosbu: "Pro své Neposkvrněné Početí, ó, Maria, očisti mé tělo a posvěť mou duši." Nato po vzoru sv. Stanislava pros Pannu Marii jako svou Matku o požehnání, svěř se do její ochrany a vyžádej si od ní, aby tě po celý den nebo po celou noc chránila od hříchu. Uděláš dobře, když si nad lůžko pověsíš krásný obraz blahoslavené Panny.

2. Ráno, v poledne a večer se modlívej Anděl Páně s obvyklými třemi Zdrávasy. Papež Jan XXII. byl první, který opatřil tuto pobožnost odpustky.9 Benedikt XIII. udělil 100 dní odpustků všem, kdo se pomodlí Anděl Páně, a jednou za měsíc plnomocné odpustky po přijetí svátostí.10/11

Dříve při zvuku zvonů poklekal každý a modlil se Anděl Páně, dnes se tak mnozí činit stydí. Sv. Karel Boromejský se nerozpakoval sestoupit z vozu nebo z koně a modlit se Anděl Páně na ulici, často blátivé.12 Podle výkladu Benedikta XIV.13 v sobotu večer a v neděli se modlíme Anděl Páně vestoje, v době velikonoční se místo této modlitby modlíme Raduj se, nebes Královno.

3. Kdykoli uslyšíš bít hodiny, pozdrav Matku Boží Zdrávasem. Alfons Rodriguez14 zdravil Pannu Marii každou hodinu; v noci, když hodiny bily, budili ho andělé, aby i v této době pokračoval ve své pobožnosti.

4. Když vycházíš z domu nebo se vracíš, pomodli se Zdrávas, aby tě Panna Maria chránila venku i doma před hříchem. V duchu zlíbej její nohy, jak to dělají kartuziáni.

5. Když uvidíš obraz Nejsvětější Panny, pozdrav jej Zdrávasem. Kdo může, ať ozdobí svůj dům krásnou mariánskou sochou, aby byla Panna Maria zdravena od kolemjdoucích. Takový krásný zvyk je v Neapoli a ještě více v Římě.

6. Církev svatá předepisuje, aby všechny části církevních hodinek začínaly a končily Pozdravením andělským. Bude dobře, když si zvykneš na začátku a na konci své každé práce se pomodlit Zdrávas Maria. Říkám, každé práce, ať už je duchovní, jako modlitba, sv. zpověď, sv. přijímání, duchovní četba, poslech Božího slova apod.,15 anebo časná, jako studium, poučný rozhovor, práce, jídlo, odpočinek atd. Požehnané jsou ty práce, které jsou obepjaty dvěma Zdrávasy. Ráno při procitnutí, večer před spánkem, v každém pokušení, při každém výbuchu zlosti a podobně, vždy se modleme Zdrávas Maria.

Čiň tak, milý čtenáři, a přesvědčíš se, jak mnoho získáš! Kněz Auriemma16 vypravuje, že Rodička Boží slíbila sv. Mechtildě, že když se bude denně modlit tři Zdrávasy ke cti její moci, moudrosti a dobroty, že jí vyprosí šťastnou smrt. Mimoto Panna Maria sdělila blah. Janě Francouzské, že je jí velmi milé, modlíme-li se k uctění jejích deseti ctností deset Zdrávasů.1 Serm. ad novit., s. 21.
2 Liber spec. gr., p. 1, c. 42.
3 Uvádí Marchese, Diario sacro d´esercizi: 20 agosto.
4 Speculum B. M. V., lect. 4.
5 De laud. B. M. V., l. 1, c. 7.
6 Legatus div. piet., l. 4, c. 51.
7 Coppenstein, Alani Redivivi Rup. tract. de ortu…, p. 4, c. 30.
8 Magnum spec. exempl., dist. 10. Venezia 1618.
9 Sv. Alfons cituje Crasseta, podle něhož byl podnětem k udělení odpustků div vykonaný vzýváním Panny Marie. Jeden muž, odsouzený na hranici, zůstal po této modlitbě nedotčený ohněm.
10 Sv. Alfons uvádí ještě odpustky, udělené Klementem X., o nichž však není zmínka v novějších autentických sbírkách odpustků.
11 Srov. Enchiridion odpustků, MCM, Olomouc 2000. O získávání plnomocných odpustků - viz "Předmluvy o odpustcích" P 18-P 20 (str. 17-18); "Čtyři ustanovení obecnějšího rázu", Ustanovení I (str. 21-23) a "Další ustanovení", Ustanovení 17 "Modlitby k blahoslavené Panně Marii" (str. 46-49), 30 "Četba Písma svatého" (str. 59), 33 "Návštěva svatých míst" (str. 60-61); přehled možností, jak získat denně plnomocné odpustky viz "Rejstříky", B. "Plnomocné odpustky" (str. 93-94). Sv. Alfonsem uváděná pobožnost modlitby Anděl Páně ráno, v poledne a večer s příslušnými dalšími modlitbami je obdařena částečným odpustkem - Ustanovení 17 § 1,2° (str. 47). O "Třech Zdrávasech" v novém Enchiridionu odpustků není zmínka (to však neznamená, že jde o příslib neplatný, jen přestal být obdařen odpustky).
12 Giussano, Vita, l. 8, c. 2. Roma 1610. V originálu je div vyňatý z Pelbarta: Líný řeholník, který se nepomodlil Anděl Páně, uviděl, jak se třikrát při zvonění "Anděl Páně" sklonila věž, aby ho naučila zdravit Matku Boží.
13 Pius XI. dal odpustky 10 let pokaždé; plnomocné odpustky jednou za měsíc. AAS. XXV, 1933, 71.
14 De Barry, Le paradis ouvert a Philagie, ch. 5, dev. 2. Paris 1868.
15 Mnohé z těchto činností jsou obdařeny částečnými nebo plnomocnými odpustky. Je škoda opomíjet dary, které Církev svatá rozdává z pokladu Kristových zásluh. Srov. Enchiridion odpustků, MCM, Olomouc 2000. O získávání plnomocných odpustků - viz "Předmluvy o odpustcích" P 18-P 20 (str. 17-18); "Čtyři ustanovení obecnějšího rázu", Ustanovení I (str. 21-23) a "Další ustanovení", Ustanovení 6 "Křesťanská nauka" (str. 38), Ustanovení 8 "Eucharistické a duchovní svaté přijímání" (str. 40-41), Ustanovení 9 "Zpytování svědomí a úkon lítosti" (str. 41), Ustanovení 14 "Užívání předmětů sloužících náboženským účelům" (str. 45), Ustanovení 15 "Vnitřní modlitba" (str. 45), Ustanovení 16 "Účast na kázání" (str. 45-46), Ustanovení 17 "Modlitby k blahoslavené Panně Marii" (str. 46-49), 30 "Četba Písma svatého" (str. 59), 33 "Návštěva svatých míst" (str. 60-61); přehled možností, jak získat denně plnomocné odpustky viz "Rejstříky", B. "Plnomocné odpustky" (str. 93-94).
16 Auriemma SJ., Affetti scambievoli tra la Vergine SS. e suoi divoti. Bologna 1681, p. 1, c. 6. Benedikt XV. zřídil 30.7.1921 Arcibratrstvo tří Zdrávasů; mezi jeho ochránci je i sv. Alfons. AAS. XIII, 1921, 420-422.zpět na titulní stranu