SV. ALFONS MARIA DE LIGUORI
VZNEŠENOSTI PANNY MARIE - ČÁST IV.
IV. RŮZNÉ ZPŮSOBY POBOŽNOSTÍ K PANNĚ MARII

Vznešenosti Panny Marie   [57]

O DEVÍTIDENNÍCH POBOŽNOSTECH ............................................................................................................................................................................................

Oddaní mariánští ctitelé se připravují na svátky Královny nebes devítidenní pobožností (novénou), neboť o svých svátcích je nejblahoslavenější Panna plná lásky a odměňuje se svým ctitelům četnými a vzácnými milostmi. Sv. Gertruda1 viděla kdysi pod Mariiným pláštěm množství duší, na které vznešená nebeská Kněžna hleděla s něžností, a zaslechla, že jsou to ty duše, které se v uplynulých dnech připravovaly zbožnými cvičeními na svátek jejího Nanebevzetí.

Zbožná cvičení, která můžeme při novénách konat, mohou být tato:

1. Ráno a večer krátce rozjímat před Nejsvětější Svátostí a připojit devět Otčenášů, Zdrávasů a Sláva Otci.

2. Třikrát navštívit některý obraz Panny Marie, poděkovat Bohu za milosti jí udělené a pokaždé prosit Svatou Pannu o nějakou milost; při jedné z návštěv se pomodlit modlitbu, kterou jsem připojil na konci pojednání o jejích svátcích.

3. Vzbuzovat častěji úkony lásky k Panně Marii a Ježíši Kristu. Nemůžeme Matce Boží udělat větší radost, než když milujeme jejího Syna, jak naznačila sv. Brigitě:2 "Chceš-li si mne naklonit, miluj mého Syna Ježíše."

4. Číst denně po celou novénu čtvrt hodiny nějakou knihu jednající o jejích vznešenostech.

5. S dovolením duchovního vůdce si uložit nějaké zevní umrtvení, jako např. půst, odepření si ovoce, zamilovaného pokrmu, aspoň částečně.3 V předvečer svátku se postit o chlebu a vodě. Lepší ale než všechno vnější umrtvování je umrtvování vnitřní, jako zdržení se určitého pohledu, potlačení zvědavosti, usebrání, zachování mlčení, poslechnutí rozkazu, vlídná odpověď, trpělivé snášení protivenství a podobně. Přitom je menší nebezpečí marnivosti a větší zásluha a není třeba dovolení duchovního vůdce. Nejužitečnějším cvičením je ale, umínit si na začátku novény, že odložíme nějakou chybu, do níž častěji upadáme. Je prospěšné, když při každé z těch tří návštěv, o nichž jsem mluvil, prosíme o prominutí spáchaných poklesků a když obnovíme předsevzetí se jich varovat a vzývat Pannu Marii na pomoc.

Pocta Matce Boží nejmilejší je následování jejích ctností. Proto si neopomeňme při žádné novéně zvolit nějakou ctnost související s tajemstvím svátku a cvičme se v ní. Takovou ctností může být např. u svátku Narození Panny Marie obnova horlivosti a zanechání vlažnosti; před svátkem Obětování přemáhání závislosti na některé věci, k níž příliš lneme; o Zvěstování pokorné snášení pohrdání; o Navštívení láska k bližnímu, udělování almužen nebo aspoň modlitba za hříšníky; o Očišťování poslušnost k představeným; konečně před Nanebevzetím se cvičme ve lhostejnosti k světským věcem a dělejme vše s myšlenkou na smrt, abychom si zvykli žít tak, jako by každý den byl posledním dnem našeho života. Tak budou pro nás novény velikým ziskem.

6. Je velmi doporučováno častější nebo denní sv. přijímání po dobu devítidenní pobožnosti.4 P. Segneri5 říkával, že Pannu Marii nemůžeme uctít lépe než s Ježíšem a skrze Ježíše, a P. Crasset6 poznamenává, že Panna Maria sama zjevila jedné zbožné duši, že jí nikdo nemůže nabídnout cennější dar nad sv. přijímání, neboť sv. přijímáním sklízí Ježíš Kristus v duších ovoce svého vykoupení. Proto nebude asi jiná věc, po níž by Nejsvětější Panna u svých ctitelů vřeleji toužila, než sv. přijímání. Zdá se, jako by jim říkala: "Pojďte, jezte můj chléb a pijte víno, které jsem vám smísila." [Př 9,5]

7. Konečně v den svátku se zasvěťme po sv. přijímání službě této nebeské Matce a prosme ji, abychom vytrvali ve ctnosti, v níž jsme se v novéně cvičili, nebo na ní žádejme jinou milost. Je dobré, když si zvolíme každý rok mezi různými mariánskými slavnostmi tu, kterou ctíme a milujeme nejvíce, a pak se na ni zvlášť připravujme, znovu se Matce Boží zasvěťme, dokonale se oddejme její službě a zvolme si ji za svou Paní, Orodovnici a Matku. - (Na konci knihy nalezneš dvě taková zasvěcení, jedno pro tebe samého, druhé pro rodinu). - Nato ji odprosme, že jsme ji v minulém roce sloužili netečně, a slibme pro budoucí rok větší věrnost. Nakonec ji poprosme, aby nás přijala za své služebníky a vyprosila nám svatou smrt.1 Legatus div. pict., l. 4, c. 48.
2 Revel., l. 1, c. 20.
3 Sv. Alfons doporučuje mimoto i hořké koření do jídel.
4 Novéna je obdařena částečnými odpustky: srov. Enchiridion odpustků, MCM, Olomouc 2000. O získání odpustků: "Další ustanovení", Ustanovení 17 "Modlitby k blahoslavené Panně Marii" (str. 46-49), Ustanovení 22 "Novény, litanie a malá oficia" (str. 51-52); přehled možností, jak získat denně plnomocné odpustky viz "Rejstříky", B. "Plnomocné odpustky" (str. 93-94).
5 Il divoto di Maria, p. 2, c. 3.
6 La vera devoz. verso M. V., p. 2, tr. 6, pr. 6. Venezia 1762.zpět na titulní stranu