SV. ALFONS MARIA DE LIGUORI
VZNEŠENOSTI PANNY MARIE - ČÁST IV.
IV. RŮZNÉ ZPŮSOBY POBOŽNOSTÍ K PANNĚ MARII

Vznešenosti Panny Marie   [58]

O RŮŽENCI A MARIÁNSKÝCH HODINKÁCH ............................................................................................................................................................................................

Je známé, že pobožnost svatého růžence zjevila sv. Dominikovi sama Matka Boží. Když si světec kdysi plný bolesti stýskal Nejsvětější Panně na zhoubu, kterou tehdy působily Církvi svaté bludy Albigenských, odpověděla mu Matka Boží: "Tato země bude stále neplodná, dokud ji nesvlaží déšť." Tehdy sv. Dominik pochopil, že tím deštěm je modlitba sv. růžence, kterou měl nyní hlásat. Šel a všude o ní kázal a všichni katolíci ji ochotně přijímali.1 Co všechno vynaložili moderní bludaři, Kalvín, Bucero a jiní, aby tuto modlitbu zesměšnili.2 Je ale známé, jak hojné požehnání vzešlo světu z této vznešené pobožnosti. Kolik hříšníků se touto modlitbou obrátilo, kolik jich bylo přivedeno ke svatému životu, kolik duší si zasloužilo šťastnou smrt a nyní jsou spaseny! Čtěte jen knihy, které o tom pojednávají!

Tato pobožnost byla také schválena Církví svatou a papeži obdařena odpustky.3/4

Dnes platí tyto odpustky:

a) kdo se pomodlí pět desátků, získává odpustky 5 roků a 5 kvadragen;

b) kdo se modlí aspoň pět desátků s jinými, ať veřejně nebo soukromě, získává odpustky 10 let a 10 kvadragen jednou za den. Plnomocné odpustky získá poslední neděli v měsíci, kdo přistoupí ke sv. zpovědi, k sv. přijímání a navštíví kostel nebo veřejnou kapli, když se modlil růženec aspoň ve třech dnech tohoto měsíce;

c) kdo se modlí v měsíci říjnu veřejně nebo soukromě aspoň pět desátků, získává odpustky 7 let a 7 kvadragen každý den. Plnomocné odpustky získá za obvyklých podmínek na svátek Panny Marie Růžencové, když se pomodlí růženec v tento den a po celý oktáv. Mimoto může získat plnomocné odpustky za stejných podmínek, kdo se modlí růženec aspoň 10 dní po oktávu svátku Panny Marie Růžencové;

d) kdo se modlí růženec před Nejsvětější Svátostí ať veřejně vystavenou nebo před svatostánkem, tolikrát získává plnomocné odpustky, kolikrát se ho pomodlí. Nutná je sv. zpověď a sv. přijímání.

Mimo tyto odpustky je možné získat ještě četné jiné, například modlitbou na zvláště svěcených růžencích, v Bratrstvu růžencovém apod.

K získání odpustků je třeba rozjímat o tajemstvích sv. růžence. Kdo to nedovede, postačí, když si vzpomene na některé tajemství z umučení Ježíše Krista, jako na bičování, smrt atd. Mimoto je nutné modlit se sv. růženec zbožně. Svatá Panna sdělila blah. Eulálii,5 že je jí milejší, když se bude modlit pět desátků pomaleji a nábožně než patnáct desátků spěšně a méně vroucně. Je tedy lépe modlit se růženec vkleče a před nějakým mariánským obrazem a na začátku každého desátku vzbudit úkon lásky k Ježíši Kristu a Panně Marii a prosit o nějakou milost. Také více prospěje modlit se ho společně než soukromě.

Malé mariánské hodinky obnovil a rozšířil sv. Petr Damiani.6 Církev svatá je také obdařila nemalými odpustky a přesvatá Panna nejednou dokázala, jaké v nich má zalíbení, jak dokládá kněz Auriemma.7/8

Velmi milá je Panně Marii Loretánská litanie, obdařená odpustky 300 dní pokaždé9 a hymnus "Zdrávas, Hvězdo mořská", který se denně modlila10 sv. Brigita. Ještě více se líbí Královně nebes chvalozpěv Magnificat - Velebí má duše Hospodina - jímž oslavujeme Boha Mariinými slovy.111 Brev. Romanum, In soll. Sacrat. Rosarii B. M. V., lect. 4.
2 srov. S. petrus Canisius, De Maria Virg. Deipara., l. 3, c. 10.
3 V originálu jsou uváděny odpustky ve výši 70-80.000 let! S. Congragatio de Indulgentiis prohlásila dekretem z 10.8.1899 za podvržené nebo za odvolané všechny odpustky, které znějí na 1000 let a více!
4 Srov. Enchiridion odpustků, MCM, Olomouc 2000. O získávání plnomocných odpustků - viz "Předmluvy o odpustcích" P 18-P 20 (str. 17-18), P 23 (str. 19) a "Další ustanovení", Ustanovení 17 "Modlitby k blahoslavené Panně Marii" (str. 46-49), Ustanovení 22 "Novény, litanie a malá oficia" (str. 51-52). Přehled možností, jak získat denně plnomocné odpustky viz "Rejstříky", B. "Plnomocné odpustky" (str. 93-94). Sv. Alfonsem uváděná modlitba sv. růžence je obdařena plnomocným (za splnění předepsaných podmínek i denně) nebo částečným odpustkem - Ustanovení 17 § 1 (str. 46). Současný Enchiridion odpustků zná pouze odpustky plnomocné a částečné. U částečných odpustků žádné období neuvádí.
5 Henriquez, Menologium, Cisterciense (Antverpiae 1630): 11. maii.
6 V originálu je uváděn sv. Petr Damiani jako původce mariánských hodinek: i když je nesložil, přece se velmi zasloužil o jejich rozšíření.
7 Auriemma SJ., Affetti scambievoli tra la Vergine SS. e suoi divoti. Bologna 1681, p. 1, c. 8.
8 Sv. Alfonsem uváděné Malé mariánské hodinky, litanie a hymny jsou obdařeny částečným odpustkem - Ustanovení 22 (str. 51-52) Enchiridionu odpustků.
9 Pius VII., 30.9.1817. Raccolta di orazioni e pie opere. Roma 1898, p. 238.
10 Revel. extrav., c. 8.
11 Odpustky 100 dní jednou za den, odpustky 7 let a 7 kvadragen každou sobotu. Lev XIII., 20.9.1879. Raccolta, p. 304.zpět na titulní stranu