SV. ALFONS MARIA DE LIGUORI
VZNEŠENOSTI PANNY MARIE - ČÁST IV.
IV. RŮZNÉ ZPŮSOBY POBOŽNOSTÍ K PANNĚ MARII

Vznešenosti Panny Marie   [59]

O POSTU ............................................................................................................................................................................................

Mnozí mariánští ctitelé se postívají k poctě Panny Marie v sobotu a v předvečer jejích svátků o chlebu a vodě. Sobota je samotnou Církví zasvěcena Panně Marii, neboť Maria, jak říká sv. Bernard,1 si v tento den po smrti svého Syna uchránila pevnou víru. Mariánští ctitelé proto nedopustí, aby tento den uplynul bez nějaké mimořádné pobožnosti k Panně Marii, zvláště ne bez postu o chlebu a vodě, jak to činíval sv. Karel Boromejský, kardinál Toledo a jiní. Ano, bamberský biskup Neitard a P. Josef Arriaga T.J. se v sobotu zdržovali všeho pokrmu.2

O velikých milostech, které udělila Rodička Boží za tuto oddanost, se lze dočíst ve spisech P. Auriemmy.3 Není to tedy nic zvláštního, když člověk, který chce být vroucím ctitelem Panny Marie, si tento půst uloží, zvláště pokud si zasloužil věčný trest za svoje hříchy. Říkám, že těžko bude někdo zavržen, kdo vykonává tuto pobožnost, neboť nejblahoslavenější Panně nečiní žádnou obtíž vyprosit svým ctitelům setrvání v milosti Boží a šťastnou hodinku smrti. Všichni členové naší malé kongregace,4/5 kteří to mohou dělat, zachovávají půst ke cti Rodičky Boží. Řekl jsem, kteří tak mohou činit, neboť kdo to nemůže snést ze zdravotních důvodů, ať se aspoň jinak v jídle umrtví, třeba jen jedním jídlem nebo se zdrží ovoce anebo nějakého oblíbeného pokrmu.

Konečně, svou lásku Panně Marii můžeme dokázat v sobotu jinými způsoby, jako např. jdeme-li ke sv. přijímání nebo aspoň jdeme-li na mši svatou, navštívíme-li některý její obraz apod. V předvečer jejích sedmera svátků se vynasnažme uctít ji postem nebo jinak, podle svých sil.1 Vitis mystica, c. 2. ML 184, 639. Mezi spisy sv. Bernarda.
2 Sv. Karel Boromejský, arcibiskup v Miláně (+1584); kardinál Toletus byl již ve 23 letech profesorem v Salamance - jeden z největších učenců své doby (+1596); Neithard z Thüngen, biskup v Bamberku (1591-8-1598); P. Pavel Josef Arriaga (+1622).
3 Auriemma SJ., Affetti scambievoli tra la Vergine SS. e suoi divoti. Bologna 1681, p. 1, c. 17. V originálu je uveden zázrak s banditou, který se postíval ke cti Matky Boží. Když byl pro své zločiny sťat, zůstala mu hlava (na těle), dokud se nevyzpovídal z těžkých hříchů. Po zpovědi ihned skonal.
4 Kongregace redemptoristů založená sv. Alfonsem měla tehdy jen několik klášterů v Neapolském království.
5 K 31.12.1991 měla kongregace redemptoristů 6.179 členů, z toho 48 biskupů a 4.548 kněží, kteří bydlí a pracují v 781 řeholních domech. Hlavní činností redemptoristů zůstávají i dnes lidové misie. Ale misionářská činnost dostává i jinou formu. Mají i několik rozhlasových stanic (např. Radio Aparecida v Brazílii nebo Radio Maria v Polsku), v USA televizní programy. Redemptoristé působí také v zahraničních misiích. nejvíce v Jižní Americe, kde jsou v některých diecézích pouze oni. Redemptoristé spravují mnoho poutních míst. Největší z nich jsou: Aparecida v Brazílii a Manila na Filipínách, u nás mj. Svatou Horu u Příbrami.

Z prostředí kongregace redemptoristů vzešlo množství svatých (Svatohorské internetové stránky z 12.3.2002):

- Sv. Alfons Maria Luguori (1696-1787) - biskup, Učitel Církve. Zakladatel kongregace redemptoristů (Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele). Roku 1708 byl zapsán na univerzitu, roku 1712 byl promován doktorem světského i církevního práva. Po prohraném procesu (1723) se rozhodl odejít z tohoto povolání a vstupuje do duchovního stavu. Roku 1726 je svěcen na kněze. Věnuje se nejubožejším v Neapoli (vězňům, odsouzeným na smrt, městské chudině apod.) a zakládá tzv. Dílo kapliček - večerní pobožnosti a vyučování katechismu, které postupně svěřoval laikům. Kromě toho jako člen společnosti Pii Operaii často vyjížděl do okolí na lidové misie (duchovní obnovy farností). - Když poznal, jak ubohý je stav duchovního života a vědomostí pastevců a rolníků v okolí Neapole, rozhoduje se zcela se jim věnovat. Proto zakládá 9. listopadu.1732 ve Scale u Neapole v Jižní Itálii novou společnost kněží, která se má věnovat všem opuštěným a nejubožejším, zvláště chudým, aby jim přinesla hojné vykoupení. - Společnost se po počátečních těžkostech pomalu rozrůstá, r. 1749 je papežem Benediktem XIV. schválena a dostává dnešní jméno - Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Alfons je zvolen za generálního představeného. - R. 1762 je jmenován biskupem v Santa Agata dei Goti. 1775 pro vysoký věk a nemoc abdikoval. Umírá 1.8.1787 v Pagani. Roku 1839 byl svatořečen, 1871 jmenován Učitelem Církve, 1950 se stal patronem zpovědníků a moralistů. - Význam sv. Alfonse pro církev je nesmírný. Svým všestranným nadáním a touhou po spáse duší vykonal mnoho a ovlivnil teologii, zvláště morální, až do dnešní doby. Napsal 111 děl, která byly vydána v 63 jazycích ve více než 20.000 vydáních. Byl malířem, architektem, sochařem, hudebním skladatelem. - Všechna jeho činnost však měla jediný účel: Boží oslavu a spásu duší. Tento motiv jej natolik hnal k činnosti, že složil slib, že nepromarní ani minutu času. To se po něm snaží převzít i jeho kongregace; její vklad do náboženství i kultury je velký. Jejími členy byli odborníci v nejrůznějších oborech: od teologů a historiků až po přírodovědce.
- Sv. Gerard Majella (1726-1755) - řeholní bratr, duchovní rádce, divotvůrce, člověk, prožívající své křesťanství s největší svědomitostí.Pohřben je v Materdomini v Jižní Itálii, kde je dnes jemu zasvěcené poutní místo
- Sv. Klement Maria Hofbauer (1751-1820) - původem z moravských Tasovic, apoštol Varšavy a Vídně. Druhý "zakladatel" kongregace. Přinesl kongregaci za Alpy, a tak jí umožnil, aby se rozšířila do celého světa. Pohřben je v kostele Maria am Gestade ve Vídni.
- Sv. Jan Neumann (1811-1860) - čtvrtý filadelfský biskup, původem z Prachatic na Šumavě, studoval v Českých Budějovicích a v Praze, vysvěcen 1842 v New Yorku. První redemptorista, který do kongregace vstoupil v Americe. Zemřel na ulici ve 49 letech na srdeční slabost. Zakladatel katolického školství v USA.
- Bl. Petr Donders (1809-1887) - původem z Holandska. Misionář malomocných v Surinamu v Latinské Americe. Měl problémy s teologickým studiem, ale byl horlivý pastýř. K redemptoristům vstoupil r. 1866. Blahořečen roku 1982.
- Bl. Kašpar Stanggassinger (1871-1899) - mladý kněz, který se zabýval krátkou dobu výchovou mládeže. Působil čtyři roky jako ředitel řádového gymnázia. Neudělal toho mnoho, ale dělal vše pořádně. Jeho heslem bylo: Mohu, chci, musím být svatý! Blahořečen roku 1988.
- Bl. Gennaro Maria Sarnelli (1702-1744) - jeden z prvních spolupracovníků sv. Alfonse. Jeho spolužák - právník. Apoštol Neapolských chudáků, zvláště prostitutek. Umírá v Neapoli vyčerpáním. Blahořečen Janem Pavlem II. v Římě 12.5.1996.
- Bl. Franz Xaver Seelos (1819-1867) - narodil se ve Füssenu v Německu. Na kněze byl vysvěcen roku 1844. Pracoval jako misionář v USA. Spolupracoval se sv. Janem Nepomuckým Neumannem. Působil také jako farář a prefekt bohoslovců. Zemřel v New Orleansu. Blahořečen byl Janem Pavlem II. 9. 4.2000 v Římě.
- Bl. Metoděj Dominik Trčka (1886-1959) - narodil se ve Frýdlantu nad Ostravicí, na kněze byl vysvěcen v roce 1910. Během 1. světové války působil na Svaté Hoře. Od roku 1919 pracoval mezi řeckokatolíky na Ukrajině a na východním Slovensku. První viceprovinciál michalovecké viceprovincie. Zatčen v roce 1951, odsouzen na 12 let. Zemřel mučednickou smrtí ve vězení v Leopoldově. Blahořečen 4. 11.2001 v Římě.zpět na titulní stranu