SV. ALFONS MARIA DE LIGUORI
VZNEŠENOSTI PANNY MARIE - ČÁST IV.
IV. RŮZNÉ ZPŮSOBY POBOŽNOSTÍ K PANNĚ MARII

Vznešenosti Panny Marie   [60]

O ÚCTĚ K MARIÁNSKÝM OBRAZŮM ............................................................................................................................................................................................

P. Pavel Segneri T.J. říká,1 že se ďábel nemůže lépe pomstít za ztráty, které utrpěl zničením modloslužby, než pronásledováním milostných obrazů kacíři. Ale Církev svatá je hájila i mučednickou krví a Matka Boží dokázala zázraky, jak je jejímu srdci úcta a návštěva jejích obrazů drahá. Sv. Janu Damašskému byla uťata ruka, kterou psal spisy na obranu Mariiných obrazů: Nejsvětější Panna mu ji však zázračně vrátila.2 P. Spinelli vypravuje,3 že se v Cařihradě každý pátek před Mariiným obrazem po nešporách odhrnovala opona a po sobotních nešporách obraz opět zaclonila. Stejně se odhalil závoj mariánského obrazu, když k němu přišel sv. Jan z Boha.4 Kostelník, který ho považoval za zloděje, ho kopl, ale v té samé chvíli mu zchromla noha.

Všichni ctitelé Rodičky Boží proto rádi přicházejí uctít její obrazy a navštěvují jí zasvěcené chrámy, které jsou podle sv. Jana Damašského5 útočištěm, kde nám kyne záchrana v pokušeních a zasloužených utrpeních. Kdykoli zavítal císař Jindřich6 do nějakého města, navštívil nejprve některý chrám Panny Marie. P. Tomáš Sanchez7 se nevrátil domů dřív, dokud nezašel do mariánského kostela. Ať nám není obtížné denně pozdravit Královnu nebes v některém kostele nebo kapli nebo ve svém domě. Zde bychom mohli zřídit na tichém místečku kapličku s obrazem Rodičky Boží, vyzdobit ji květinami, svícemi a lampičkou a modlit se před ním litanie, růženec atd. K těmto návštěvám jsem sepsal knížečku - která byla již dvacetkrát vydána - podávající návštěvy jak Nejsvětější Svátosti, tak nejblahoslavenější Panny Marie na každý den v měsíci.8

Ještě zmíním událost, kterou vypravuje P. Spinelli ve své knize "Zázraky Panny Marie".9 V slavném poutním místě Montevergine zneuctil shromážděný lid v předvečer svatodušních svátků r. 1611 tuto slavnost tancem, nestřídmostí a rozpustilostmi. Náhle vypukl v zábavním sále požár a rozšířil se tak, že za půl hodiny lehl celý dům popelem a pohřbil ve svých troskách více než 400 lidí. Pět osob, které zůstaly naživu, pod přísahou potvrdily, že viděly Matku Boží, jak dvěma hořícími pochodněmi zapaluje dům. Prosím vroucně všechny mariánské ctitele, aby nenavštěvovali a zabraňovali druhým navštěvovat taková poutní místa, kde se dějí nepřístojnosti, neboť potom z nich sklízí větší žeň peklo nežli úcta k Panně Marii. Kdo chce úspěšně vykonat pouť, navštiv poutní místo v době, kdy tam není přílišný shluk poutníků.1 Il divoto di Maria, p. 2, c. 3.
2 Vita s. Joannes Damascenus a Joanne Patriarcha Hierosol. conscripta. MG 94, 454-458.
3 Maria Deipara thronus Dei, c. 29. Napoli 1613.
4 Acta SS. Bolland: die 8 martii.
5 Hom. 2 in Dorm. B. M. V. MG 96, 746.
6 Marraci, Familia Mariana IV, Caesares Mar., c. 6.
7 Nadasi, Annus dierum memorabilium Soc. Jesu (Antverpiae 1665): die 19. martii.
8 Viz knihu "Svatý růženec, mocný prostředek duchovního růstu, záchrany a spásy", vydaný za totality Křesťanskou Akademií, Řím 1983, kam byly části Alfonsových knih (včetně uvedených "Návštěv") vloženy.
9 Maria Deipara thronus Dei, c. 29. Napoli 1613. Podle Spinelliho vypravování jen málo osob zahynulo v plamenech; ostatně autor dosvědčuje, že i v tomto neštěstí se stalo mnoho zázračných zachránění pomocí Matky Boží.zpět na titulní stranu