SV. ALFONS MARIA DE LIGUORI
VZNEŠENOSTI PANNY MARIE - ČÁST IV.
IV. RŮZNÉ ZPŮSOBY POBOŽNOSTÍ K PANNĚ MARII

Vznešenosti Panny Marie   [61]

O ŠKAPULÍŘI ............................................................................................................................................................................................

Jako si lidé kladou za čest, mít sluhy oblečené do svého stejnokroje, tak vidí Panna Maria ráda u svých ctitelů, když nosí její škapulíř jako odznak svého zasvěcení její službě a jako doklad, že patří do rodiny Matky Boží. Moderní bludaři se jako obyčejně vysmívají tomuto úkonu zbožnosti, ale Církev svatá ho schválila mnoha bulami a odpustky. P. Crasset1 a Lezzana2 vypravují o karmelitánském škapulíři, že kolem r. 1251 se zjevila Svatá Panna Angličanovi blah. Šimonovi Stockovi a podala mu škapulíř s přislíbením, že kdo ho bude nosit, nezakusí věčný oheň. Podle P. Crasseta se zjevila Rodička Boží i papeži Janu XXII. a žádala na něm, aby všem oznámil, že kdo nosí tento oděv, bude v sobotu po své smrti vysvobozeni z očistcového ohně: "Přijmi, nejmilejší synu," řekla mu, "tento škapulíř svého řádu, odznak mého bratrstva, jako zvláštní vyznamenání pro sebe a pro všechny karmelitány. Kdo v něm zemře, nezakusí věčný oheň." Papež vše vysvětlil v bule ze dne 3.3.1322, kterou potvrdili i pozdější papežové Alexandr V., Klement VII. a jiní. Tak P. Crasset na zmíněném místě. Jak jsme podotkli již v první části (hl. 8, § 2), dovolává se Pavel V. zřejmě tohoto zjevení a podrobněji vysvětluje buly svých předchůdců, především na co je třeba dbát pro získání odpustků, totiž zachovávat čistotu podle svého stavu a modlit se mariánské hodinky. Kdo se hodinky nemůže modlit, ať aspoň zachovává církevní posty a zdržuje se masitých pokrmů ve středu a v sobotu.3

S karmelitánským škapulířem stejně jako s ostatními škapulíři Sedmibolestné Panny Marie, trinitářů, Nejsvětější Trojice a zvláště Neposkvrněného Početí jsou spojeny nesčetné odpustky, plnomocné i neplnomocné, které můžeme získat během života i v hodině smrti.41 Crasset, La vera devoz., p. 2, tr. 6, pr. 4.
2 Lezana, Maria Patrona. Romae 1648.
3 Zbožné nošení škapulíře poskytuje na základě staré tradice dvojí výsadu: 1) ochranu před věčným ohněm, 2) vysvobození z očistce nejbližší sobotu po smrti ("sobotní výsada"). V nejnovější době papež Pius XI. schválil a doporučil znovu všem věřícím nošení škapulíře a potvrdil zbožnou víru o moci škapulíře listem adresovaným generálnímu představenému karmeltánů 18.3.1922. AAS XIV, 1922, 274.
4 Platný Enchiridion odpustků z 16.6.1999 nezná žádný odpustek, který by se výslovně vztahoval ke škapulíři. Škapulíř je svátostinou, proto lze využít Ustanovení 14 "Užívání předmětů sloužících náboženským účelům" (str. 45) - viz Enchiridion odpustků, MCM, Olomouc 2000, - Příslib Panny Marie však nemluví o odpustcích, ale o šťastné hodině smrti a o následném velmi brzkém vysvobození duše z očistce; proto věřím spolu se sv. Alfonsem, že Panna Maria své sluhy oblečené do jejího oděvu pozná a své sliby jim vyplní. (Do této skupiny svátostin patří i ostatní prostředky, které Panna Maria dává lidem k záchraně, jako je např. Zázračnou medailka a jiné.) - O životnosti škapulířové praxe svědčí i osobní vztah současného Pontifika ke škapulíři, který nemohu neuvést:

Papež Jan Pavel II. během své promluvy ke karmelitánské komunitě při oslavě 750. výročí předání škapulíře Šimonu Stockovi dne 16.7.2001 na Svatopetrském náměstí v Římě mj. řekl: "Znamení škapulíře tedy připomíná dvě pravdy: na jedné straně ustavičnou ochranu Nejsvětější Panny nejen během životního putování, ale také v okamžiku přechodu k plnosti věčné slávy; na druhé straně vědomí, že úcta k ní se nemůže omezovat na modlitby a pobožnosti k její poctě za určitých okolností, ale musí vytvářet "hábit" skrze častou účast na svátostech a konkrétní prokazování skutků milosrdenství duchovního i tělesného. Tak se škapulíř stává znamením "smlouvy" a vzájemného společenství mezi Marií a věřícími. On totiž převádí do konkrétní podoby odevzdání, které Ježíš učinil na kříži, když svěřil Janovi a v něm nám všem svou Matku Marii, a milovaného apoštola i nás svěřil jí a ustanovil ji naší duchovní Matkou." A dále: "I já nosím na svém srdci již tak dlouho karmelský škapulíř! Pro lásku, kterou chovám ke společné nebeské Matce, jejíž ochranu ustavičně zakouším." (MCM, Světlo 30/2001)zpět na titulní stranu