SV. ALFONS MARIA DE LIGUORI
VZNEŠENOSTI PANNY MARIE - ČÁST IV.
IV. RŮZNÉ ZPŮSOBY POBOŽNOSTÍ K PANNĚ MARII

Vznešenosti Panny Marie   [63]

O ALMUŽNÁCH KE CTI PANNY MARIE ............................................................................................................................................................................................

Mariánští ctitelé rádi udělují almužny ke cti Matky Boží právě v sobotu. Sv. Řehoř Veliký1 se ve svých Rozmluvách zmiňuje o svatém obuvníkovi jménem Bohdalovi, který vše, co v týdnu vydělal, v sobotu rozděloval mezi chudé. Bůh ukázal ve vidění jedné svaté duši nádherný palác, který v nebesích připravil tomuto Mariinu ctiteli a který byl budován pouze v sobotu. Sv. Gerard z Manzy (zemř. 1207) nic neodepřel tomu, kdo ho prosil v Mariině jménu.2 Stejně jednal i jezuita P. Martin Guttierez.3 Ten také vyznal, že Pannu Marii nikdy neprosil o nějakou milost nadarmo. Když byl později hugenoty zavražděn, uviděli jeho spolubratři Rodičku Boží provázenou pannami, které na její rozkaz tělo zahalily do plátna a odnesly. Stejně si počínal i solnohradský arcibiskup sv. Eberhard.4 Po jeho smrti ho spatřil jeden mnich v dětské podobě na loktech Panny Marie: "To je můj syn Eberhard," řekla Matka Boží, "který mi nikdy nic neodepřel." I Alexandr Hallský5 měl tento zvyk. Když ho prosil jeden františkán ve jménu Panny Marie, aby vstoupil do jejich řádu, opustil svět a stal se synem sv. Františka.

Kéž není líto ctitelům Svaté Panny udělovat denně ke cti Rodičky Boží nějakou malou almužnu a v sobotu větší. Nemohou-li však dávat žádnou almužnu, ať učiní aspoň jiný skutek lásky k bližnímu, posluhují nemocným, modlí se za hříšníky, za duše v očistci atd. Skutky milosrdné lásky působí Matce milosrdenství velikou radost.1 Dial., l. 4, c. 37. ML 77, 388.
2 Surius, De probatis Sanctorum historiis: die 24. semptembris.
3 Patrignani, Menologio 21 febraio 1573: Del P. Martin Guttierez.
4 Eberhard, salzburský arcibiskup, věrný stoupenec papeže Alexandra III. (+1164).
5 Waddingus, Annales Minorum: a. 1222.zpět na titulní stranu