SV. ALFONS MARIA DE LIGUORI
VZNEŠENOSTI PANNY MARIE - ČÁST IV.
IV. RŮZNÉ ZPŮSOBY POBOŽNOSTÍ K PANNĚ MARII

Vznešenosti Panny Marie   [64]

O ČASTÉM VZÝVÁNÍ PANNY MARIE ............................................................................................................................................................................................

Ze všech pobožností se naší nebeské Matce žádná nelíbí tolik, jako když ji často vzýváme o přímluvu a hledáme u ní pomoc ve všech potřebách. Nevíme-li si rady nebo když máme radit v nebezpečích, utrpeních a pokušeních, především však v pokušeních proti sv. čistotě, obracejme se na Pannu Marii. Matka Boží nám jistě pomůže, budeme-li ji prosit modlitbou "Pod ochranu tvou se utíkáme" nebo Zdrávasem nebo pouhým vzýváním jejího nejsvětějšího jména, které je zvlášť mocné proti ďáblovým útokům. Blahoslavený františkán Santi1 vzýval v jednom pokušení proti svaté čistotě Pannu Marii; a Matka Boží se mu zjevila, položila ruku na jeho hruď a pokušení zmizelo. V takových okamžicích by bylo prospěšné políbit nebo vzít do rukou růženec nebo škapulíř nebo aspoň pohlédnout na obraz Nejsvětější Panny. Kdo zbožně vysloví svatá jména Ježíš a Maria, získává odpustky 300 dní.2/31 Mazzara, Leggendario Francescano I, Venizeia 1721. Fra Sánti zmřel r. 1595.
2 Collectio precum piorumque operum. Romae 1929, 117.
3 Platný Enchiridion odpustků z 16.6.1999 (MCM Olomouc 2000) ve své příloze "Zbožné invokace" (str. 62-65) uvádí, že tzv. střelné modlitby, zbožná vzývání a zvolání a různé invokace v několikaslovné formě odpustky obdařeny nejsou, protože se pojímají jako součást nebo dovršení jiného náboženského úkonu, který odpustky již obdařen je, nebo jsou činem, který pozvedá mysl k Bohu. - Dnes částečné odpustky nejsou časově rozlišeny.zpět na titulní stranu