SV. ALFONS MARIA DE LIGUORI
VZNEŠENOSTI PANNY MARIE
RŮZNÉ MODLITBY K MATCE BOŽÍ

Vznešenosti Panny Marie   [66]

RŮZNÉ MODLITBY K MATCE BOŽÍ ............................................................................................................................................................................................


Blosiova modlitba1

Buď zdráva, nejdobrotivější Matko milosrdenství,
buď zdráva, Prostřednice smíření.
Lásky nejhodnější Panno, kdo by tebe nemiloval?
Jsi Světlem v pochybnostech,
Útěchou ve strastech, v úzkostech Úlevou,
v nebezpečích a pokušeních Útočištěm.
Jsi po svém Synu naší jistou Spásou.
Blahoslavení, kteří tebe, Paní, milují!
Nakloň se laskavě k prosbám svého služebníka, ubohého hříšníka,
a znič paprsky své svatosti mráz mých vášní, abych se ti líbil.Modlitba k Panně Marii podle sv. Efréma2

Ó, neposkvrněná a neskonale čistá Panno Maria,
Matko Boží, Královno světa,
Naděje malomyslných!
Jsi Radostí svatých,
jsi Smířením hříšníků s Bohem,
jsi Orodovnicí opuštěných,
bezpečným Přístavem ztroskotaných;
jsi Útěchou světa, Vykoupením otroků,
Zotavením zarmoucených, Spásou vesmíru;
ó, mocná Královno, do tvé ochrany se svěřujeme.
Po Bohu, ó, naše Paní, jsi jediná naše Naděje.
Nazýváme se tvými služebníky;
nedopusť, aby nás náš nepřítel strhl do pekla.
Buď zdráva, nejlepší Prostřednice mezi Bohem a lidmi!
Tebe zdravím, ó, mocná Prostřednice smíru mezi Bohem a lidmi,
ó, Matko Ježíše, našeho Spasitele.
Tobě buď čest a sláva s Otcem i Duchem Svatým.
Amen.Modlitba sv. Tomáše3

Ó, nejblahoslavenější a nejsladší Panno Maria, plná milosrdenství,
tvé dobrotě svěřuji svou duši i své tělo, své myšlenky, práce, život i svoji smrt.
Ó, má Paní, pomoz mi a posiluj mne proti ďáblovým nástrahám.
Vypros mi pravou a dokonalou lásku, abych celým srdcem miloval
tvého nejmilejšího Syna a svého Pána, Ježíše Krista,
a po něm nade vše tebe.
Ó, Královno a má Matko, svou mocnou přímluvou
ve mně vždycky až do smrti udržuj tuto lásku
a po smrti mě uveď do otčiny blažených.
V tebe jsem složil všechnu svou naději.4
Není možné, abys ty, Maria, opustila toho, kdo v tebe důvěřuje.5
Jen rač chtít naši spásu, a zcela jistě budeme spaseni.6
Zdrávas, Dcero Boha Otce,
zdrávas, Matko Boha Syna,
zdrávas, Snoubenko Ducha Svatého,
zdrávas, Chráme celé Nejsvětější Trojice.7
Ať žije Ježíš, Maria, Josef a Terezie.Korunka ke cti Sedmibolestné Panny Marie8

Bože, pospěš mi na pomoc,
Pane, slyš moje volání.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému …

Matko má, kéž duše moje
doprovází strasti tvoje
při skonání Ježíše.

Bolest I.

Se soucitem vzpomínám,
Matko má bolestná,
na první meč bolesti, který tě proklál,
když ti bylo v chrámě Simeonovými ústy zjeveno všechno utrpení,
které lidé způsobí tvému milému Ježíši
a které jsi dobře znala z Písma svatého,
že jednou umře před tvýma očima na potupném dřevě,
zbrocený krví a opuštěný ode všech,
a ty sama že nebudeš moci ho ani chránit ani mu pomoci.
Pro tuto smutnou vzpomínku, která tolik roků svírala tvé srdce,
tě prosím, má Královno, vypros mi milost,
abych v životě i ve smrti pamatoval na Ježíšovo utrpení a na tvé bolesti.
- Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci, atd. Matko má, kéž duše moje… -*

Bolest II.

Se soucitem vzpomínám,
Matko má bolestná,
na druhý meč, který tě proklál,
když jsi viděla, jak tvůj nevinný Syn,
sotvaže se narodil, je na smrt pronásledován,
a to právě od těch lidí, pro které se narodil,
a tys byla nucena s ním prchnout za noci tajně do Egypta.
Pro četné nesnáze, které jsi, útlá Panno,
vytrpěla se svým vyhnaným Dítětem na dlouhé a namáhavé cestě
v opuštěných a drsných krajinách a za pobytu v Egyptě,
kde jste žili jako neznámí, chudí a pohrdaní cizinci po dlouhá léta,
prosím tě, má Paní milovaná, vypros mi milost,
abych trpělivě snášel ve tvé společnosti
až do smrti nesnáze tohoto bídného života,
abych tak ušel věčným a zaslouženým pekelným útrapám.
- Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci, atd. Matko má, kéž duše moje… -*

Bolest III.

Se soucitem vzpomínám,
Matko má bolestná,
na třetí meč, který tě proklál
při ztrátě tvého milého Syna, Ježíše Krista,
který zůstal od tebe po tři dny vzdálen v Jeruzalémě.
Dovedu si představit,
má nejmilejší Královno,
jak nejenže sis v ty noci neodpočinula,
ale jak jsi po něm co nejvroucněji vzdychala,
když jsi ho neviděla u sebe
a neznala důvod jeho prodlení.
Pro vzdechy těch tří dnů,
pro tebe tak dlouhých a trpkých,
tě prosím, vypros mi milost,
abych nikdy neztratil Boha,
ale navždy s ním zůstal spojen,
a tak se rozloučil ve chvíli smrti i s tímto světem.
- Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci, atd. Matko má, kéž duše moje… -*

Bolest IV.

Se soucitem vzpomínám,
Matko má bolestná,
na čtvrtý meč, který tě proklál,
když jsi viděla svého Syna
odsouzeného na smrt,
svázaného provazy a řetězy,
pokrytého krví a ranami,
korunovaného trny,
padajícího cestou pod těžkým křížem,
který nesl na rozdrásaných ramenou,
a vlečeného jako nevinného Beránka
k smrti z lásky k nám.
Tehdy jsi ho potkala tváří v tvář
a vaše pohledy vzájemně pronikly jako kruté šípy
vaše láskou planoucí srdce.
Pro tuto nesmírnou bolest,
tě prosím, vypros mi milost,
abych žil vždy odevzdaný do Boží vůle
a radostně nesl s Ježíšem svůj kříž
až do posledního svého dechu.
- Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci, atd. Matko má, kéž duše moje… -*

Bolest V.

Se soucitem vzpomínám,
Matko má bolestná,
na pátý meč, který tě proklál,
když jsi viděla na hoře Kalvárii,
jak ponenáhlu v nesčetných mukách a opovržení
umíral na tvrdém loži kříže
tvůj milovaný Syn, Ježíš Kristus,
a tys mu nemohla prokázat sebemenší útěchu,
která není odepřena v hodině smrti ani největším zločincům.
Pro smrtelný zápas, který jsi, milovaná Matko, spolu s Ježíšem prožívala,
a pro něžnost, s níž jsi vyslechla jeho poslední slovo z kříže tobě,
jímž ti odkázal s tvým svolením v Janově osobě nás všechny za děti,
a pro bolest, kterou jsi zakusila, když jsi viděla, jak sklonil hlavu a vydechl,
tě prosím, vypros mi u svého ukřižovaného Ježíše,
abych žil a zemřel ukřižován všem věcem světa
a neznal po svůj celý život nic než jediného Boha,
a tak jednou vstoupil do nebe,
abych se s ním radoval tváří v tvář.
- Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci, atd. Matko má, kéž duše moje… -*

Bolest VI.

Se soucitem vzpomínám,
Matko má bolestná,
na šestý meč, který tě proklál,
když jsi viděla,
jak kopí probodlo Srdce tvého mrtvého Syna,
zemřelého za ty nevděčníky, jejichž touhu po trýznění
nenasytila ani jeho smrt.
Pro tuto bolest tobě způsobenou,
tě prosím, vypros mi milost,
abych měl svůj příbytek v Ježíšově Srdci,
pro mne zraněném a otevřeném,
v tom Srdci, které je nádherným sídlem lásky,
v němž odpočívají všechny duše Boha milující
a kde nebudu na nic jiného myslet
a nic jiného milovat než Boha.
Panno Nejsvětější, ty to můžeš učinit,
od tebe to očekávám.
- Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci, atd. Matko má, kéž duše moje… -*

Bolest VII.

Se soucitem vzpomínám,
Matko má bolestná,
na sedmý meč, který tě proklál,
když jsi na svých loktech držela svého mrtvého Syna,
ne již v podobě milého a něžného dítěte
jako kdysi v betlémské stáji,
ale zakrváceného, zsinalého
a rozdrásaného ranami až do kostí.
Tehdy jsi říkala: Synu můj, Synu můj,
kam až tě zavedla láska!
Když byl nesen do hrobu, i tys ho provázela
a vlastníma rukama jsi ho v hrobě uložila,
s posledním pozdravem jsi zanechala
u svého pohřbeného Syna i své milující srdce.
Pro tolikeré mučednictví své duše
mi vypros milost, ó, Matko krásné lásky,
abych zanechal urážek, jimiž jsem zahrnul svého Boha.
Lituji jich z celého srdce.
Chraň mne v pokušeních,
buď při mně v hodině smrti, abych
- spasen zásluhami Ježíše Krista a tvými -
s tvou pomocí mohl jednou v nebi chválit
Ježíše Krista a tebe po celou věčnost.
Amen.
Oroduj za nás, Panno přebolestná - aby nám dal Kristus účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:
Ó, Bože, při jehož umučení podle Simeonova proroctví
nejsladší duši přeslavné Panny Matky Marie pronikl meč bolesti:
popřej milostivě, když zbožně uctíváme její bolesti, a pro její slavné zásluhy
a na přímluvu všech svatých, kteří věrně vytrvali pod křížem,
abychom dosáhli blaženého ovoce tvého utrpení,
který žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.
- Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci, atd. Matko má, kéž duše moje… -*


Korunka ke cti Neposkvrněného Početí Panny Marie,
jak se koná v některých kostelech

Bože, pospěš mi na pomoc, Pane, slyš moje volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému… Potom se modlí jeden Otčenáš a čtyři Zdrávasy na poděkování Bohu Otci za milosti, udělené Panně Marii. Stejně tak k Bohu Synu a Duchu Svatému. Na konci každého Zdrávasu se přidává: "Velebeno budiž Neposkvrněné Početí Panny Marie." Po čtyřech Zdrávasech se přidává:

Lilie jsi mezi trny,
Panno naše přemilá,
počatá jsi bez poskvrny,
žes nám Boha zrodila.

Na konci:
Oroduj za nás, Neposkvrněná Panno - aby nám dal Kristus účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:

Svým služebníkům, prosíme, Pane, uděl dar nebeské milosti,
aby těm, jimž se stal porod blahoslavené Panny počátkem spásy,
přinesla památná slavnost jejího Početí rozmnožení míru.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.


Zasvěcení Panně Marii9

Přesvatá Panno, Matko Boží,
já N., třebaže jsem zcela nehodný být tvým služebníkem,
roznícen tvou podivuhodnou dobrotou a touhou ti sloužit,
volím si tě dnes
za přítomnosti svého anděla strážného
a celého nebeského dvora
za svoji zvláštní Paní, Orodovnici a Matku.
Pevně si umiňuji tebe vždycky milovat
a tobě v budoucnosti sloužit.
Vynasnažím se, jak budu moci,
aby tě též jiní milovali a tobě sloužili.
Matko Boží a má nejdobrotivější a nejlaskavější Matko,
pro krev tvého Syna za mne prolitou tě prosím,
abys mne přijala do počtu svých služebníků
za svého syna a stálého služebníka.
Pomáhej mi ve všech mých myšlenkách, slovech a skutcích
ve všech okamžicích mého života tak,
aby můj každý krok a každý dech směřoval k větší slávě Boží.
Svou všemocnou přímluvou mi vypros,
abych již nikdy neurazil svého milovaného Ježíše,
ale abych ho oslavoval a miloval v tomto životě
a s ním miloval tebe, má přemilá a nejdražší Matko,
a jednou aby se mi dostalo štěstí,
milovat a radovat se s vámi v nebesích po všechny věky.
Amen.

Má Matko, Maria,
tobě svěřuji svou duši,
zvláště pro hodinku mé smrti!


Zasvěcení rodiny Panně Marii

Požehnaná a neposkvrněná Panno,
Královno a naše Matko,
Útočiště a Potěšení všech ubohých!
Hle, klečím před tvým trůnem s celou svou rodinou
a tebe si volím za svou Paní, Matku a Přímluvkyni u Boha.
Se všemi svými drahými se zasvěcuji navždy tvé službě
a prosím tě, Matko Boží,
rač nás přijmout do počtu svých služebníků
a pod svou ochranu a pomáhej nám v celém životě
a zvláště v hodině naší smrti.
Ó, Matko milosrdenství,
ustanovuji tě za Paní a Vládkyni celého svého domu,
svých příbuzných, svých zájmů a všech svých záležitostí.
Ó, převezmi milostivě na sebe tuto službu
a nakládej se vším, jak se ti zlíbí.
Žehnej mně i všem členům mé rodiny
a nedopusť, aby někdo z nás urazil tvého Syna.
Chraň nás v pokušeních, vzdaluj od nás nebezpečí,
pečuj o nás v našich potřebách, raď nám v pochybnostech,
těš nás v souženích, pomáhej nám v nemocích
a zvláště ve smrtelných úzkostech.
Nedopusť, aby se ďábel mohl chlubit,
že do svých okovů strhl někoho z nás,
kteří jsme se tobě zasvětili,
ale přiveď nás do nebe,
kde ti budeme děkovat a spolu s tebou
chválit a milovat svého Vykupitele,
Ježíše Krista, po celou věčnost.
Amen.

Poznámka: Papež Klement XII. udělil této modlitbě odpustky 100 dní, plnomocné jednou za měsíc za obvyklých podmínek.10Povzdechy k Panně Marii

Matko Boží, pamatuj na mne!
(Sv. František Xaverský)

Panno a Matko, dej, ať na tebe vždycky pamatuji.
(Sv. Filip Neri)

Maria, Panno, Matko Boží, oroduj za mne u Ježíše!
(Sv. Filip Neri)

Ó, Paní, vypros mi, aby mě Ježíš nezapudil od sebe.
(Sv. Anselm)

Kéž mé srdce, ó, Maria, tebe nepřestane milovat a můj jazyk velebit.
(Sv. Bonaventura)

Ó, Paní, pro svou lásku k Ježíši, pomoz mi ho milovat.
(Sv. Anselm)

Ó, Maria, rač mne učinit svou služebnicí.
(Bl. Jana de Valois)

Ó, Maria, zcela se ti odevzdávám; přijmi mne a opatruj mne.
(Sv. Maří Magdalena de Pazzi)

Ó, Maria, neopouštěj mě až do smrti.
(P. Spinelli, T.J.)

Zdrávas, Maria, Matičko má.
(P. František Brancaccio, T.J.)

Svatá Maria, moje Orodovnice, oroduj za mne.
(P. Sertorius Caputi, T.J.)

Miluji-li Pannu Marii, jsem si jistý setrváním a spásou
a dosáhnu od Boha vše, co chci.
(Sv. Jan Berchmans, T.J.)


Modlitba Ludvíka Blosia k Nejsvětější Panně11

Zdrávas, Naděje zoufajících,
Pomocnice opuštěných, Maria!
Tvůj Syn tebe tak hluboce ctí,
že brzy dosáhneš všeho, zač ho poprosíš;
brzy se stane, cokoli budeš chtít.
Tobě jsou svěřeny poklady nebeského království.
Uděl mi, má Paní,
abych v bouřích tohoto života vzhlížel vždy k tobě,
veď mě a chraň mě každou hodinu a každou chvíli,
ó, má sladká Ochrano!


Povzdech bratra Alfonsa Rodrigueza, T.J.

Ježíši a Maria,
lásko má nejsladší,
pro vás ať trpím,
pro vás ať umřu,
ať jsem celý váš
a nikdy svůj.


Povzdechy sv. Bernarda12
nebo jiného zbožného spisovatele, čerpané z modlitby Zdrávas Královno:

K tobě voláme, Královno milosrdenství,
ukaž se nám, abychom tě viděli,
jak rozdáváš dobrodiní,
poskytuješ útěchu, vléváš sílu.
Ukaž nám své milosrdenství
a budeme spaseni.

Vládkyně všeho,
světice, převyšující všechny svaté,
naše Záštito a Útočiště,
Ozdobo světa, Slávo nebes,
znej se k těm, kteří tě milují.
Slyš nás, neboť tvůj Syn tě ctí tím,
že ti nic neodepře.

Rychle pospěš, má Paní,
a pomoz svým slitováním
svému ubohému služebníkovi,
volajícímu k tobě,
a vytrhni ho z rukou nepřítele.

Kdo by k tobě nevzdychal?
Hle, my vzdycháme láskou i bolestí.
A jak nemáme k tobě vzdychat, když jsi
Útěchou ubohých,
Útočištěm vyhnaných,
Osvobozením zajatých?
Nepochybujeme, že jakmile
shlédneš na naši bídu,
tvá slitovnost nám brzy pomůže.

Ó, Paní naše,
Obhájkyně naše,
svěř nás svému Synu!
Učiň, ó, Požehnaná,
pro milost, kterou jsi zasloužila,
aby ten, který skrze tebe vzal
účast na naší slabosti a bídě,
na tvou přímluvu nám dal
podíl na své blaženosti a slávě.


Nejsvětější Panna zjevila jedné zbožné duši,13 že jí jsou velmi milé tyto modlitby:

Děkuji ti, věčný Otče, za moc,
kterou jsi udělil Panně Marii, své Dceři.
- Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci.

Děkuji ti, věčný Synu, za moudrost,
kterou jsi udělil Panně Marii, své Matce.
- Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci.

Děkuji ti, věčný Duchu Svatý, za lásku,
kterou jsi udělil Panně Marii, své Snoubence.
- Otče náš, Zdrávas, Sláva Otci.

Ať žije Ježíš, naše láska,
a Panna Maria, naše naděje!
1 Paradisus animae fidelis, p. 2: Piarum precularum Cimelarchion.
2 Sermo de SS. Dei Gen. Virg. Mariae laudibus.
3 Uvádí Marchese, Diario sacro d´esercizi… 7. marzo. Venezia 1717.
4 (Sv. Jan Damašský)
5 (Sv. Bernard)
6 (Eadmer)
7 (Šimon Garcia), člen řádu Paulánů. Cituje Barry, Le paradis ouvert…
8 Tato Korunka patří v prvním světcovým pracím, jak sám říká ve Vznešenostech Panny Marie, část II., Úvahy o sedmi bolestech Panny Marie jednotlivě, Bolest VII., konec.
9 Tato modlitba je volnou parafrází zásvětné bratrské modlitby z knihy: Pavone, Dell´Istruzzioni della Congrega dei Chierici dell´Assunzione in Napoli… Napoli 1629.
10 Srov. Enchiridion odpustků, MCM Olomouc 2000. V Ustanovení 1 "Zasvěcení rodin" (str. 35) se stanovuje, že zasvěcení rodin musí být buď Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu nebo Svaté Rodině, tedy Ježíši, Marii a Josefovi. Při vlastním úkonu přiznává plnomocný odpustek, ve výroční den částečný (v jiné dny žádný).
11 Paradiscus animae fidelis, p. 2: Piarum precularum Cimelarchion.
* opakuje se při každé bolesti
12 Medit. in Salve Regina. ML 184, 1079.1080.
13 Nevíme, koho míní sv. Alfons; tytéž myšlenky však nalézáme ve zjeveních sv. Gertrudy a sv. Mechtildy: Liber spec. gr., p. 1, c. 47; Le-gatus div. pietatis, c. 19.zpět na titulní stranu