SV. ALFONS MARIA DE LIGUORI
VZNEŠENOSTI PANNY MARIE
SEZNAM HLAVNÍCH AUTORŮ, KTERÉ UVÁDÍ SV. ALFONS VE "VZNEŠENOSTECH PANNY MARIE"

Vznešenosti Panny Marie   [68]

SEZNAM HLAVNÍCH AUTORŮ, KTERÉ UVÁDÍ SV. ALFONS VE "VZNEŠENOSTECH PANNY MARIE" ............................................................................................................................................................................................


ADAM, Ocist, opat v Perseigne, +1221.
AEGIDIUS (Fonseca) de Praesent., OSAug, profesor v Coimbře, +1626.
ALANUS DE RUPE (de la Roche), OP, profesor teologie v Rostocku, +1475.
ALBERT VELIKÝ, sv., OP, profesor na vysokých školách v Kolíně a v Paříži, učitel sv. Tomáše Akvinského, Doctor universalis, +1280.
ALGRINUS, kardinál, profesor teologie v Paříži, +1233
ALŽBĚTA DURYNSKÁ, sv., dcera uherského krále Ondřeje, provdaná za lantkraběte Ludvíka, po jeho smrti zapuzená z hradu 1227, svatořečena 1235.
ALŽBĚTA SCHÖNAVSKÁ, sv., OSB, sestra Egberta Schönavského, abatyše kláštera v Schönau, +1165.
AMADEUS (AMEDEUS) z Lausanne, blah., Ocist, biskup v Lausanne, +1159.
AMBROŽ, sv., první ze čtyř velkých církevních Otců Západu, arcibiskup v Miláně, +397.
AMFILOCH, sv., biskup v Ikoniu, odpůrce arianismu, + po r. 394.
ANASTASIUS SINAITA, mnich, odpůrce monofyzitismu, + kol. r. 700.
ANSELM LAONSKÝ, žák sv. Anselma z Canterbury, profesor teologie, +1117.
ANSELM Z CANTERBURY, sv., OSB, arcibiskup primas anglický, obhájce práv Církve, +1109.
ANTONÍN, sv., OP, arcibiskup ve Florencii, +1459.
ANTONÍN PADUÁNSKÝ, sv., OFMin, profesor teologie a kazatel, +1231.
APPONIUS, spisovatel, žil v 6. století, vykladatel Velepísně.
ARNOLD ZE CHARTRES, OSB, přítel sv. Bernarda, opat v Bonneval, + po 1156.
ATANÁŠ, sv., patriarcha v Alexandrii, odpůrce arianismu, +373. Sv. Alfons cituje většinou spisy, které mu jsou jen připisovány.
AUGUSTIN, sv., biskup v Hippo v Africe, jeden z největších církevních Otců, +430. Pod jeho jménem však koluje mnoho cizích spisů, hlavně tzv. řečí.
AURIEMMA, S.J., žil v 17. století.
AUTPERTUS AMBROŽ, sv., OSB, odchovanec kláštera v St. Korveji. +829.
AVILA JAN, duchovní spisovatel a misionář, + v Montille (Španělsko).

BARONIUS, kardinál, žák sv. Filipa Neri, spisovatel církevních Annálů, +1607. BARRADES SEBASTIAN, SJ, profesor v Evoře a v Coimbře, +1615.
BASIL SELEUCIJSKÝ, biskup, monofyzita, +460.
BASIL VELIKÝ, sv., biskup v Caesareji, průkopník mnišského života, Učitel Církve, +379.
BÉDA CTIHODNÝ, sv., Učitel Církve, pěstitel církevní i světské vědy v Anglii, +735.
BERNARD, sv., Učitel Církve, Doctor mellifluus, zakladatel cisterciáckého řádu, +1153.
BERNARDIN SIENSKÝ, sv., OFM, reformátor, kazatel, spisovatel, +1444.
BERNARDIN Z BUSTI, OFM, z patricijské milánské rodiny dei Busti, kazatel, +1500.
BLOSIUS (De Blois) LUDVÍK, OSB, asketický spisovatel, opat v Liesse v severní Francii, +1566.
BOHUMÍR, OSB, opat ve Vendôme, kardinál, +1132.
BONAVENTURA, sv., OFM, kardinál, Učitel Církve, profesor teologie, spisovatel, +1274.
BONAVENTURA BADUARIUS, blah., Aug.Er., profesor teologie v Paříži, kardinál, +1388.
BRIGITA ŠVÉDSKÁ, sv., zakladatelka řádu, vynikla zjeveními. +1373.
BRUNO ZE SEGNI, OSB, učený a vlivný opat z Monte Cassino, +1123.
BURCHARD SASKÝ, OP, popsal Svatou zemi. Byl činný kol. r. 1283.

CAESARIUS Z HEISTERBACHU, OCist, zbožný a vzdělaný spisovatel, + kol. r. 1240.
CATHARINUS, OP, teolog Tridentského sněmu, +1553.
CEDRENUS JIŘÍ, řecký spisovatel v polovině 11. století.
CELESTIN V., sv., papež. +1296.
COLOMBIÉRE, Klaudius de la, blah., SJ, duchovní vůdce sv. Markéty Alacoque, +1682.
CONTENSON VINCENC, OP, tomistický teolog, +1674.
CORNELIUS A LAPIDE, SJ, profesor Písma svatého v Lovani a v Římě. +1637.
CRASSET JEAN, SJ, oblíbený asketický spisovatel, +1692.
CYPRIÁN, sv., biskup v Kartágu, mučedník, +258.
CYRIL ALEXANDRIJSKÝ, sv., patriarcha, Učitel Církve, obhájce Božího mateřství Panny Marie, +444.

DIVIŠ AREOPAGITA, Pseudo-Dyonysius, spisovatel z 5. stol., který se vydává za žáka apoštolů a který byl jako takový uznáván až do nejnovější doby.
DIVIŠ KARTUZIÁN, v Roermondu (Holandsko), profesor, reformátor, velmi plodný spisovatel, +1471.
DIVIŠ VELIKÝ, patriarcha v Alexandrii (Dionysius), odpůrce různých bludů, + kol. r. 264.

EADMER, OSB, průvodce sv. Anselma z Canterbury, +1124.
EFRÉM SYRSKÝ, sv., Učitel Církve, + kol. r. 373.
EGBERT, OSB, opat v Schönau, +1184.
EPIFAN, sv., biskup v Salamis na Kypru, +403.
EPIFAN MLADŠÍ, mnich a kněz v Jeruzalémě ve 12. stol.
EUSEBIUS, sv., papež, +310.

FERNANDEZ BENEDETO, SJ, Portugalec, +1660.
FLAVIUS JOSEF, židovský dějepisec, + za císaře Trajána.
FLODOARD, remešský archivář, dějepisec, +966.
FRANTIŠEK SALESKÝ, sv., biskup v Ženevě, zasloužil se o povznesení náboženského života ve Francii, Učitel Církve, +1622.
FULGENCIUS Z RUSPE, sv., biskup v Ruspe v severní Africe, veliký teolog, +533.

GERMANOS I., sv., patriarcha cařihradský, obhájce úcty obrazů, +733.
GERSON, kancléř pařížské univerzity, teolog, +1429.
GERTRUDA, sv., OCist, vynikla svými zjeveními, + kol. r. 1302.
GONET, OP, tomistický teolog, +1681.
GUERRIK, blah., OSB, opat v Igny, vrstevník sv. Bernarda.

HILDEBERT, arcibiskup v Tours, často označován za světce, +1133.
HILDEGARDA, sv., zakladatelka kláštera v Rupertsbergu u Bingen, vynikla zjeveními. +1179.
HUBERTIN Z CASALE, OFM, psal o františkánské chudobě, žil začátkem 14. stol.
HUGO A S. CHARO, OP, kardinál, papežský legát, vydal první biblickou konkordanci, +1263.
HUGO OD SV. VIKTORA, kanovník sv. Viktora v Paříži, teolog a mystik, +1141.

ILDEFONS, sv., arcibiskup v Toledu, je oslavován jako mariánský ctitel. +667.
INNOCENC III., vynikající papež 1198-1216.
IRENEJ, sv., biskup v Lyonu, odpůrce gnostiků, mučedník, + kol. r. 202.
ISIDOR SEVILSKÝ, sv., arcibiskup, největší starověký spisovatel ve Španělsku, Učitel Církve. +636.

JAKUB, mnich, zbožný, učený řecký spisovatel ve 2. polovině 11. století.
JAN DAMAŠSKÝ, sv., vynikající teolog východní Církve, obhájce úcty obrazů. +749.
JAN GEOMETRES (Geometra), mnich, spisovatel a básník v 10. stol. na Východě.
JAN ZLATOÚSTÝ, sv., patriarcha cařihradský, slavný kazatel a vykladatel Písma sv. +407.
JIŘÍ NIKOMEDSKÝ, stoupenec Fotiův, biskup, žil koncem 9. stol.
JORDAN SASKÝ, blah., OP, generál řádu, kterému dal první konstituce, +1237.
JUSTIN, sv., mučedník, obhájce křesťanství, + kol. r. 166.

KAREL BOROMEJSKÝ, sv., arcibiskup v Miláně, reformátor náboženského života. +1584.
KATEŘINA SIENSKÁ, sv., OP, vynikla kajícností, viděními, diplomatickými schopnostmi. +1380.
KONRÁD SASKÝ (Holzinger), OFM, lektor teologie, +1279.
KOSMAS JERUZALÉMSKÝ, mnich v lávře sv. Sáby u Jeruzaléma, biskup, + kol. r. 781.

LANDSBERGER JAN JUSTUS, kartuzián, oblíbený a vlivný spisovatel, +1539 v pověsti svatosti.
LEV VELIKÝ, sv., papež 440-461, patří k velkým církevním Otcům Západu, +461.
LEZANA DE, karmelitán, profesor v Toledu a v Alcale, +1659.
LUDOLF SASKÝ, OP, později kartuzián ve Štrasburku, +1377.
LUDVÍK DE PONTE, SJ, profesor filozofie a teologie, asketický spisovatel, +1624.

MECHTILDA, sv., OCist, sestra sv. Gertrudy; vynikla mystickým životem a viděními. +1299.
METAFRASTES SIMEON, vynikající byzantský hagiograf, v 2. pol. 10. stol.
METOD, sv., mučedník, Origenův odpůrce, +311. Byly mu přičítány spisy pozdějšího původu.
MIECHOW JUSTIN, OP, převor v Gdaňsku, +1634. Vydal výklad k Loretánské litanii.
MIKULÁŠ (Monachus), mnich, nejprve OSB, později OCist, sekretář sv. Bernarda, jehož pečeti zneužil; nakonec zas OSB.
MIKULÁŠ Z KUSY, kardinál, legát, polyhistor, +1464.
MURATORI LUDVÍK, modenský kněz, který vynikl jak ve vědě, tak ve ctnosti, zvláště v charitativní činnosti; několika spisy však vzbudil prudké kontraverze, mezi nimi knihou "Della regolata devozione", Venezia 1747. Zemřel 1750.

NATALIS ALEXANDER, OP, profesor teologie u sv. Jakuba v Paříži, +1724.
NICEFORUS CALLISTUS, dějepisec, teolog a básník v Cařihradě, + po r. 1341.
NICOLE PETR, s Arnoldem hlavní průkopník jansenismu ve Francii, +1695.
NIEREMBERG JAN EUSEBIUS, SJ, nar. v Madridu z německých rodičů, profesor přírodních věd a Písma svatého, zpovědník, +1658.
NOVARUS (Novarini, u sv. Alfonsa "Novarino"), theatinský teolog, +1650.

ODILO, sv., opat v Clugny, +1048.
OGER, blah., OCist, opat v Locedio, +1214.
ORIGENES, vynikající učenec křesťanského starověku, + kol. r. 254.

PACIUCHELLI ANGELO, OP, provinciál římské řádové provincie, +1660.
PELBART TEMEŠVÁRSKÝ, OFM, slavný kazatel, + kol. r. 1490.
PEPE FRANTIŠEK, SJ, vrstevník sv. Alfonsa, napsal knihu o "Vznešenostech Ježíše a Marie".
PETAVIUS DIVIŠ, SJ, profesor teologie v Paříži, vynikající učenec, +1652.
PETR DAMIANI, sv., OSB, kardinál, legát, reformátor náboženského života, +1072.
PETR KANISIUS, sv., SJ, vykonal nesmírně mnoho pro obrodu katolického života v Německu; je známý svými katechismy; Učitel Církve. +1597.
PETR ZLATOMLUVÝ, sv., biskup v Ravenně, Učitel Církve, + kol. r. 459.
PETRUS CELLENSIS, OSB, opat v La Celle u Troyes, později biskup v Chartres, +1183.
PROKLUS, sv., patriarcha cařihradský, odpůrce nestorianismu, +446.

RAYMUND JORDANIS, augustiniánský kanovník, (Idiot), opat v Celles (Bourges), +1381.
RIBERA FRANTIŠEK, SJ, profesor Písma svatého v Salamance, +1591.
RICHARD OD SV. VAVŘINCE, penitenciář v Rouen, + kol. r. 1245.
RICHARD OD SV. VIKTORA, převor kláštera augustiniánů u sv. Viktora v Paříži, mystik. +1173.
RUPERT, OSB, opat v Deutzu, velmi vzdělaný, +1135.

ŘŘEHOŘ DIVOTVŮRCE, sv., biskup v Caesareji Pontské, +270.
ŘEHOŘ NAZIÁNSKÝ, sv., biskup cařihradský, Učitel Církve, + kol. r. 189.
ŘEHOŘ TOURSKÝ, sv., biskup v Tours, +594.
ŘEHOŘ VELIKÝ, sv., papež 590-604, organizátor, reformátor, spisovatel.
ŘEHOŘ VII., sv., papež 1073-1085, bojovník za čistotu mravů a svobodu Církve.
ŘEHOŘ Z NYSSY, sv., biskup v Nysse, Učitel Církve, +394.

SEGNERI PAVEL, SJ, misionář, +1694.
SOFRON, sv., mnich u sv. Sáby u Jeruzaléma, odpůrce monotheletů, patriarcha jeruzalémský, + kol. r. 638. Pod jeho jménem jsou též vydávány jiné spisy.
SURIUS VAVŘINEC, kartuzián, dějepisec a hagiograf, +1578 v Řezně.

ŠIMON FIDATUS Z KASSIE, blah., AugEr., +1348 ve Florencii.

TAULER JAN, OP, mystik, kazatel, +1361 ve Štrasburku.
TERTULIÁN, slavný křesťanský apologeta, později montanista, + po r. 220.
THEOFIL, patriarcha v Alexandrii, ctižádostivec, odpůrce mnichů a sv. Jana Zlatoústého. + 412.
TOMÁŠ AKVINSKÝ, sv., profesor teologie a filozofie, kníže křesťanské bohovědy, Učitel Církve. +1274.
TOMÁŠ Z VILLANOVY, sv., AugEr, profesor v Salamance, kazatel, arcibiskup ve Valencii, +1555.
TOMÁŠ ZE ŠTRASBURKU, AugEr, profesor teologie v Paříži, +1537 ve Vídni.

VAVŘINEC JUSTINIANI, sv., patriarcha benátský, velmi dobročinný. +1455.
VEGA KRYŠTOF, SJ, profesor mravouky, +1672 ve Valencii. Jeho Theol. Mar. je nekritická.
VILÉM PAŘÍŽSKÝ, profesor teologie v Paříži, později biskup, +1248.
VINCENC FERERSKÝ, sv., OP, kazatel, získal pro víru mnoho židů a bludařů. +1419.
VINCENC Z BEAUVAIS, OP, encyklopedista, pedagog, +1264.
VITALIS A FURNO, OFM, kardinál, biskup v Albanu, +1327.
VIVA DOMINIK, SJ, profesor teologie v Neapoli, +1762.

WADDING LUKÁŠ, OFM, Ir, proslul františkánskými Annály, +1657 v Římě.

zpět na titulní stranu