17. O dvojí bázni Boží: začátečníků a dokonalých

Je třeba, abychom nyní vzpomněli na dvojí bázeň Boží. Vždyť svatí otcové staví bázeň Boží v řádu ctností ihned za víru.

O první bázni Boží – začátečníků

Můj milovaný, věz, že Boží bázeň je dvojí: jedna začátečníků a druhá dokonalých. O první bázni stojí takto psáno: „Počátek moudrosti je bát se Hospodina,“[1]Pojďte, synové, a slyšte mě, naučím vás bát se Hospodina.“[2]Strachem Hospodinovým se každý vzdaluje od zla.“[3] Vždyť, kde je bázeň, tam je zachovávání přikázání. A ctihodný Izák říká: „Bázeň Boží je počátkem dobra. Stává se zrozením víry a září v srdci, když se mysl vzdálí světským marnostem, aby usebrala své rozevláté a roztroušené myšlenky hloubáním o budoucím uspořádání veškerenstva.“[4] A také: „Začátek skutečného života v člověku je bázeň Boží. Ale ona nesnese, aby přebývala v duši spolu s roztroušenými myšlenkami.“[5] A ještě: „Moudrý položí na počátek své cesty bázeň Boží a za nemnoho dní stane u bran království, aniž by na cestě bloudil.“[6]

O druhé – dokonalé bázni Boží

O druhé, neboli dokonalé bázni Boží, je takto psáno: „Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních!“[7]Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách![8]Žijte v Hospodinově bázni, jeho svatí, vždyť kdo se ho bojí, nemají nedostatek.[9]Hle, jak bývá požehnáno muži, jenž se bojí Hospodina.[10]Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy.[11] I svatý Petr Damašský píše: „Příznakem první bázně je nenávist k hříchu a hněv vůči němu, tak jak se hněvá na zvíře ten, kdo jím byl pokousán. Příznakem dokonalé bázně je milovat dobro a bát se pádu. Vždyť není nikdo, kdo by se nemohl změnit. Proto se neustále v tomto životě a při jakémkoliv konání musíme obávat pádu.“[12] Snaž se proto i ty, když toto vše slyšíš, abys se všemi ctnostmi, o nichž jsme mluvili výše, neustále v sobě držel i první bázeň. Vždyť ona je jako skrytá pevná hráz, která chrání všechno dobré konání. Když to budeš činit, budeš vždy směřovat ke konání všech přikázání našeho Pána Ježíše Krista. A když půjdeš dále touto cestou, tehdy získáš i dokonalou bázeň, čistou v lásce k dobrému a čistou milostí našeho dobrotivého Boha.

 Předcházející kapitola    Obsah    Další kapitola

 [1] Ž 110.10, Přís 1.7

[2] Ž 33.12

[3] Přís 15.27

[4] Slovo 1 na začátku

[5] Tamtéž

[6] Tamtéž

[7] Tamtéž

[8] Ž 127.1

[9] Ž 33.10

[10] Ž 127.4

[11] Ž 18.10

[12] Kniha 2