Svatá Kateřina Sienská:
Dialog s Boží Prozřetelností

Prolog

UČENÍ O DOKONALOSTI

Svatá touha
Bližní jako prostředek
Hřích
Ctnosti
Rozvážnost, družka všech ctností
Strom lásky
Plody rozvážnosti
Shrnutí

DIALOG

Milosrdenství s Božím lidem a mystickým tělem Svaté Církve
Vykupitelská Krev
Následky prvotního hříchu. Křestní milost a svobodná vůle
Větší odpovědnost člověka po vykoupení
Prosba o milosrdenství pro svět
Sebeláska, jed světa
Boží ruce nikdo neunikne
Díkůvzdání duše
Následovat Pravdu s pravou trpělivostí
Kristus, který se stal Mostem, spravuje cestu přerušenou hříchem
Vinice a dělníci
Duše naroubované na vinný keř, kterým je Kristus
Chvála Boží Lásky

UČENÍ O MOSTU

Most, cesta Pravdy
Tři stupně
Láska všechno přitahuje
Kameny
Klíč
Brána
Řeka: cesta lži
Volba cesty lži nebo cesty Pravdy
Shovívavost Ducha
Cesta Kristova Učení
Jistota a neochvějnost Kristova Učení Chvála Milosrdenství
Stromy smrti
Plody stromů smrti
Nespravedlivý soud
První obžaloba
Druhá obžaloba
Čtvero soužení
Třetí obžaloba
Blaženost těch, kdo vytrvali na cestě po mostě
Touha blahoslavených. Oslavení těla
Vzkříšení
Hodnota zkoušky. Vůle může zvítězit nad zlým duchem
Klamy smyslnosti. Obava z trní
Nevyhnutelnost utrpení a jeho různý účinek
Předchuť věčného života
Víra a nevěra: skutky
Láska běžná a dokonalá
Životní stavy
Nespokojenost těch, kdo si nezřízeně touží po světských statcích
Bázeň - první, ale nedostatečný impuls ke správné cestě
Nutnost lásky
Jednota sil duše
Tři stupně jako síly duše
Cesta Krista, Pramene živé vody
Spásná žízeň
Jak Bůh přebývá v duši
Cesta běžné lásky. Shrnutí
Tři stupně jako stavy duše. Výstup k dokonalé lásce
První stupeň. Nedokonalost bázně
Nedokonalost v lásce
Od služebníka k příteli
Tři způsoby zjevení Boží Lásky
Prostředky vzestupu: poznání
Prostředky vzestupu: bližní
Prostředky vzestupu: modlitba
Modlitba ústní a vnitřní
Překážky vzestupu
První léčka: hledání útěchy
Druhá léčka
Třetí léčka
Jak rozpoznat léčku
Druhý stupeň: dokonalost lásky
Tři křty
Třetí stupeň
Láska k Bohu a k duším
Ctnosti nad světem vždy vítězí
Čtvrtý stav
Radost v utrpení
Spojení s Bohem a odpočinek v Něm
Touha po spojení
Osvícení intelektu
Bezbožníci a zlí duchové, nástroje božské spravedlnosti
Proč blažený nezná bolest
Touha po věčném životě
Boží sláva v bolestech
Svědkové
Dokonalost stavu sjednocení
Závěrečné shrnutí učení o Mostu
Modlitba za dokonalejší poznání Pravdy

UČENÍ O SLZÁCH

Pět druhů slz
Slzy dávající život a slzy smyslnosti
Slzy srdce
Slzy sladkosti
Hodnota slz
Ohnivé slzy
Touha, pramen slz života
Plody slz smrti
Trpělivost
Slzy sjednocení
Další Kateřinina otázka o radě a soudu

UČENÍ O PRAVDĚ

Tři světla nutná k dosažení Pravdy
První světlo
Druhé světlo: nedokonalé odloučení od světa
Třetí světlo: dokonalý odstup od světa
Starý člověk a nový člověk. Umrtvení vůle
Závdavek věčného života
Tři podmínky nepodlehnutí klamu - První podmínka: nesoudit chyby bližního
Tři podmínky nepodlehnutí klamu - Druhá podmínka: nesoudit u bližního stupeň ctnosti
Tři podmínky nepodlehnutí klamu - Třetí podmínka: nechtít, aby šli všichni stejnou cestou
Shrnutí tří podmínek
Jak rozlišit zdroje navštívení
Pobídnutí k dalším přáním
Chvála Boha za zjevené pravdy

MYSTICKÉ TĚLO SVATÉ CÍRKVE

Vznešenost kněžské služby
Eucharistické slunce
V Eucharistii je celý Bůh a celý člověk
Jak hledět a nazírat na eucharistické tajemství
Nejvyšší důstojnost člověka v eucharistii
Důstojnost a ctnost kněží
Příklady svatých kněží
Přetěžká vina pronásledovatelů Církve
Bída a slepota těch, kdo pronásledují kněze
Dobří správci
Různé způsoby jednání správců
Ještě jednou k důstojnosti Božích správců
Nehodní správci
Nespravedlnost a sebeláska, příčina nehodnosti
Od správců je požadována andělská čistota
Správci mají svým učením i životem jít příkladem
Nejzávažnější neřesti: nečistota
Nejzávažnější neřesti: lakota
Nejzávažnější neřesti: pýcha
Je třeba se za správce modlit, neboť nesou velkou zodpovědnost
Potrestání špatných správců
Oslabená důstojnost kněze
Smrt spravedlivého
Smrt hříšníka
Obžaloba svědomí
Shrnutí
Boží chvála

MYSTICKÉ TĚLO SVATÉ CÍRKVE

Všeobecná prozřetelnost. Stvoření a vykoupení
Prozřetelnost ve svátostech, v naději, v zákoně
Prozřetelnost pečuje o každého člověka v každé životní situaci
Lidská nevědomost; účel soužení
Péče prozřetelnosti o všechny živé
Jak Bůh pečuje o toho, kdo umí doufat
Péče Prozřetelnosti o hříšníky
Péče Prozřetelnosti o nedokonalé
Péče Prozřetelnosti o ty, kdo jsou dokonalí
Péče Prozřetelnosti o apoštolát
Prozřetelnost je podřízena lásce
Péče Prozřetelnosti o časné potřeby těch, kdo si dobrovolně zvolili chudobu
Zlo pramenící z bohatství
Chvála chudoby
Shrnutí o Prozřetelnosti
Chvála Božské Lásky

POSLUŠNOST

Poslušnost Slova a neposlušnost Adama
Všeobecná poslušnost
Újma způsobovaná neposlušností
Zvláštní poslušnost
Zvláštní poslušnost v řeholních řádech
Zakladatelé řeholních řádů
Jak se chovají ti, kdo jsou poslušní
Odměna poslušného člověka
Jak se chová neposlušný člověk
Vzývání poslušnosti
Chvála poslušnosti
Poslušnost měřená podle lásky
Poslušnost, klíč k nebeské bráně, poslouchá celé stvoření

SHRNUTÍ DIALOGU

Čtyři Kateřininy modlitby a Boží odpovědi
Chvála Nejsvětější Trojice a víry
 .. originál textu ve formátu pdf naleznete zde
 .. životopis zde